Uchwała Nr LXII/72/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

 

 

Starosta Staszowski informuje, że w dniu  27.11.2023r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła uproszczona  oferta realizacji zadania publicznego,  złożona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28 – 200 Staszów,  KRS Nr 0000340730, dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja spotkania o charakterze integracyjnym pn. „Wigilia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz § 4 uchwały Rady Powiatu w Staszowie Nr LVIII/52/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Staszowskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do konsultacji nad projektem:

- w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

Starosta Staszowski informuje, że w dniu 29.09.2023 r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła uproszczona  oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie, ul. Mickiewicza 6/16, 28–200 Staszów,  dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Udział w World  Championship WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION” w Libercu w Czechach.

Zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Powiatu Staszowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej – w  zakładce organizacje pozarządowe oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej  w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2023r.,  poz. 571)

           Starosta Staszowski informuje, że w dniu 06.09.2023r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła uproszczona  oferta realizacji zadania publicznego ,  złożona przez  Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej,  KRS 0000709055,  adres siedziby:  
ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów, dotycząca realizacji zadania publicznego pn.  „Organizacja wyjazdu integracyjnego członkiń Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej oraz opiekunów do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski na Jasnej Górze  w dniu 07 października 2023 roku”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej  w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jedn. Dz.U. z 2023r.,  poz. 571)

            Starosta Staszowski informuje, że w dniu 31.07.2023r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła uproszczona  oferta realizacji zadania publicznego ,  złożona przez Połaniecki Klub „Amazonki”, nr KRS 0000745553, adres siedziby: ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec, dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja 3-dniowej wycieczki krajoznawczo-turystycznej  dla członkiń stowarzyszenia Połaniecki Klub „Amazonki” oraz ich opiekunów”.

UCHWAŁA NR 28/23 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE
z dnia 11 kwietnia 2023 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 1327, z późn. zm.)

Starosta Staszowski informuje, że w dniu 05.12.2022r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28 – 200 Staszów, KRS Nr 0000340730, dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie imprezy integracyjnej pn. Spotkanie wigilijne osób z niepełnosprawnością intelektualną – 2022”

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 1327, z późn. zm.)

Starosta Staszowski informuje, że w dniu 08.11.2022r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego , złożona przez Połaniecki Klub „Amazonki”, nr KRS 0000745553, adres siedziby: ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec, dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie integracyjnego spotkania wigilijnego dla członkiń Połanieckiego klubu „Amazonki” oraz zaproszonych gości.”.

Staszów, 2022-10-18

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 1327)

Starosta Staszowski informuje, że w dniu 14.10.2022 r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie, ul. Mickiewicza 6/16, 28–200 Staszów, dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Udział formacji tanecznych „KLEKS” w European Championsship WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION” w Libercu w Czechach.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Ogłoszenie Starosty Staszowskiego z dnia 28 września 2022 roku

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) oraz § 4 uchwały Rady Powiatu w Staszowie Nr LVIII/52/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Staszowskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do konsultacji nad projektem:

- w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2027 roku Domu Pomocy Społecznej dla 100 osób, w tym: 20 miejsc dla osób  przewlekle somatycznie chorych i 80 miejsc dla osób w podeszłym wieku i Domu Pomocy Społecznej  dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych.

                                                                                              Staszów dnia  14.09.2022r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej  w trybie art. 19a Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jedn. Dz.U. z 2022r.,  poz. 1327 ).

            Starosta Staszowski informuje, że w dniu 14.09.2022r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła uproszczona  oferta realizacji zadania publicznego ,  złożona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28 – 200 Staszów,  KRS Nr 0000340730, dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja imprezy integracyjnej pod nazwą:  Wystawa plenerowa twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną – Kurozwęki 2022”

Starosta Staszowski informuje, że w dniu 31.08.2022r. do Starostwa Powiatowego
w Staszowie wpłynęła uproszczona  oferta realizacji zadania publicznego (korekta),  złożona przez Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej, nr KRS 0000709055, adres siedziby:
ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów, dotycząca realizacji zadania publicznego pn.
„Organizacja wyjazdu integracyjnego członkiń Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej oraz opiekunów do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski na Jasnej Górze w dniu 01 października 2022 roku”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej  w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020r.,  poz. 1057, z późn. zm.).

            Starosta Staszowski informuje, że w dniu 03.06.2022r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła uproszczona  oferta realizacji zadania publicznego,  złożona przez  Stowarzyszenie "Centrum" Sport i Rekreacja, ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów,  dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja letniego obozu sportowego dla członków sekcji pływackiej "Centrum" Staszów.” 

UCHWAŁA NR22/22 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/74/21 RADY POWIATU W STASZOWIE
z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/66/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

 

UCHWAŁA NR XXXVII/66/21 RADY POWIATU W STASZOWIE
z dnia 25 października 2021 r.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej  w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020r.,  poz. 1057, z późn. zm.).

Starosta Staszowski informuje, że w dniu 01.12.2021r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła uproszczona  oferta realizacji zadania publicznego,  złożona przez  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28 – 200 Staszów,  dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie imprezy integracyjnej pn. Spotkanie wigilijne członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Staszowie i ich rodzin.” 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/66/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

"Udział formacji tanecznych "KLEKS" w Mistrzostwach Świata WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION"

Starosta Staszowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Staszowskiego lub na rzecz jego mieszkańców do konsultacji nad projektem:

  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/66/21/Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022"

Termin rozpoczęcia konsultacji: 9 listopada 2021 roku

Termin zakończenia konsultacji: 23 listopada 2021 roku

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz § 4 uchwały Rady Powiatu w Staszowie Nr LVIII/52/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Staszowskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do konsultacji nad projektem:

- w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej  w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020r.,  poz. 1057, z późn. zm.).

            Starosta Staszowski informuje, że w dniu 02.09.2021r. do Starostwa Powiatowego
w Staszowie wpłynęła uproszczona  oferta realizacji zadania publicznego,  złożona przez   stowarzyszenie Połaniecki Klub „Amazonki” ,  nr KRS: 0000745553, adres siedziby:
ul. Czarnieckiego 5,  28-230 Połaniec, dotycząca realizacji zadania publicznego pn.
„Organizacja wyjazdu integracyjnego członków stowarzyszenia Połaniecki Klub „Amazonki”, na Ogólnopolską Pielgrzymkę Kobiet po chorobie nowotworowej na Jasną Górę, w dniu 02.10.2021r.”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej  w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020r.,  poz. 1057, z późn. zm.).

            Starosta Staszowski informuje, że w dniu 02.09.2021r. do Starostwa Powiatowego
w Staszowie wpłynęła uproszczona  oferta realizacji zadania publicznego,  złożona przez Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej, nr KRS 0000709055, adres siedziby:
ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów, dotycząca realizacji zadania publicznego pn.
„Organizacja wyjazdu integracyjnego członkiń Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej oraz opiekunów do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski na Jasnej Górze w dniu 02 października 2021 roku”.

UCHWAŁA NR30/21 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 15 kwietnia 2021r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz § 4 uchwały Rady Powiatu w Staszowie Nr LVIII/52/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Staszowskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do konsultacji nad projektem:
- w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

UCHWAŁA NR35/20 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 16kwietnia 2020r. z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej  w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2019r.,  poz. 688, z późn. zm.).

Starosta Staszowski informuje, że w dniu 25.11.2019r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła uproszczona  oferta realizacji zadania publicznego,  złożona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28 – 200 Staszów,  dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie imprezy integracyjnej pn. Spotkanie wigilijne członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Staszowie i ich rodzin.”