ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775ze zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140) zawiadamia się, iż wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia, czy działki położone w obrębie Przyborowice, gmina Bogoria, oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 391 o pow. 0,3400 ha i 406 o pow. 0,0100 ha stanowią mienie gromadzkie.
Ponadto, zgodnie z art. 89 § 2 i art. 91 § 1 i 2 Kpa informuje się, iż w dniu 16 sierpnia 2023r. o godz. 10.00 w miejscowości Przyborowice, gmina Bogoria, odbędzie się rozprawa administracyjna wraz z oględzinami ww. nieruchomości.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że sprawa wszczęta na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów dotycząca ustalenia, czy działka położona w Szydłowie, oznaczona w ewidencji gruntów numerem: 5.2493 o pow. 0,5400ha stanowi mienie gromadzkie na podstawie art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz.140) nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie, co wynika z konieczności przeprowadzenia rozprawy administracyjnej mającej na celu ustalenia stanu prawnego i faktycznego ww. nieruchomości w okresie funkcjonowania dawnych gromad oraz sposobu użytkowania nieruchomości w chwili wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
Zgodnie z art. 89 § 2 i art. 91 Kpa informuje się, iż w dniu 31 sierpnia 2023 r. o godzinie 10.00 w miejscowości Szydłów, odbędzie się rozprawa administracyjna.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że sprawa wszczęta na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów dotycząca ustalenia, czy działka położona w obrębie Gacki, gmina Szydłów, oznaczona w ewidencji gruntów numerem: 1.414/3 o pow. 0,0907ha stanowi mienie gromadzkie na podstawie art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz.140) nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie, co wynika z konieczności przeprowadzenia rozprawy administracyjnej mającej na celu ustalenia stanu prawnego i faktycznego ww. nieruchomości w okresie funkcjonowania dawnych gromad oraz sposobu użytkowania nieruchomości w chwili wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Zgodnie z art. 89 § 2 i art. 91 Kpa informuje się, iż w dniu 24 sierpnia 2023 r. o godzinie 10.00 w miejscowości Gacki, odbędzie się rozprawa administracyjna.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775ze zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140) zawiadamia się, iż wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia, czy działki położone w obrębie Przyborowice, gmina Bogoria, oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 391 o pow. 0,3400 ha i 406 o pow. 0,0100 ha stanowią mienie gromadzkie.
Ponadto, zgodnie z art. 89 § 2 i art. 91 § 1 i 2 Kpa informuje się, iż w dniu 16 sierpnia 2023r. o godz. 10.00 w miejscowości Przyborowice, gmina Bogoria, odbędzie się rozprawa administracyjna wraz z oględzinami ww. nieruchomości.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że sprawa wszczęta na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów dotycząca ustalenia, czy działki położone w obrębie Jabłonica, gmina Szydłów, oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 148/2 o pow. 0,1292 ha, 158/4 o pow. 0,0585 ha, 161/2 o pow. 0,0390 ha i 170/8 o pow. 0,0697 ha stanowią mienie gromadzkie na podstawie art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz.140), nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie co wynika z konieczności przeprowadzenia rozprawy administracyjnej mającej na celu ustalenia stanu prawnego i faktycznego ww. nieruchomości w okresie funkcjonowania dawnych gromad oraz sposobu użytkowania nieruchomości w chwili wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
Zgodnie z art. 89 par.2 i art. 91 par.1 i 2 Kpa informuje się, iż w dniu 17.08.2023 r. o godzinie 10.00 w miejscowości Jabłonica, odbędzie się rozprawa administracyjna.

DECYZJA

Na podstawie art. 1 ust. 1, w związku z art. 8a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 140), oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosków osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, a dotyczących ustalenia, czy działki położone w obrębie Zdzieci, gmina Połaniec, stanowią wspólnotę gruntową


orzekam

odmówić ustalenia, że nieruchomość położona w obrębie Zdzieci, gmina Połaniec, oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek: 381 o pow. 10,1900 ha, 384 o pow. 0,1100 ha, 392 o pow. 0,1400 ha, 419 o pow. 4,8100 ha, 420 o pow. 0,1200 ha, 453/1 o pow. 32,8400 ha, 480 o pow. 0,3500 ha i 536/1 o pow. 2,3900 ha stanowi wspólnotę gruntową wsi Zdzieci.

DECYZJA

Na podstawie art. 6a i art. 8d w związku z art. 9, art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2022 roku poz. 140), art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000) po rozpoznaniu wniosków osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Korytnica
orzekam:
1. ustalić wykaz uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Korytnica, położonej w Korytnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1.132 o pow. 0,0100 ha, nr 1.139/4 o pow. 0,9800 ha, nr 1.161 o pow. 1,2500 ha, nr 1.165 o pow. 0,1800 ha, nr 1.643 o pow. 0,0700 ha, nr 2.61 o pow. 39,5200 ha oraz wykaz obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
2. wykaz, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej decyzji,
3. wykaz, o którym mowa w ust. 2 podlega z urzędu wpisowi do ewidencji gruntów.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) zawiadamia się, że sprawa wszczęta na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów dotycząca ustalenia, czy działki położone w obrębie Jabłonica, gmina Szydłów, oznaczona w ewidencji gruntów numerami: 148/2 o pow. 0,1292 ha, 158/4 o pow. 0,0585 ha, 161/2 o pow.0,0390 ha, i 170/8 o pow. 0,0697 ha stanowią mienie gromadzkie na podstawie art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140), nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia się, że sprawa ustalenia, czy działki położone w obrębie Zdzieci, gmina Połaniec, oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 381 o pow. 10,1900 ha, 384 o pow. 0,1100 ha, 392 o pow. 0,1400 ha, 419 o pow. 4,8100 ha, 420 o pow. 0,1200 ha, 453/1 o pow. 32,8400 ha, 480 o pow. 0,3500 ha i 536/1 o pow. 2,3900 ha stanowią wspólnotę gruntową, nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 7, art. 10§1, art. 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia się, że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 140), w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Korytnica, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1.132 o pow. 0,0100 ha, nr 1.139/4 o pow. 0,9800 ha, nr 1.161 o pow. 1,2500 ha, nr 1.165 o pow. 0,1800 ha, nr 1.643 o pow. 0,0700 ha, nr 2.61 o pow. 39,5200 ha.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 7, art. 10§1, art. 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.) oraz na podstawie art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140) zawiadamia się, że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawa ustalenia, czy działki położone w obrębie Zdzieci, gmina Połaniec, oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 381 o pow. 10,1900 ha, 384 o pow. 0,1100 ha, 392 o pow. 0,1400 ha, 419 o pow. 4,8100 ha, 420 o pow. 0,1200 ha, 453/1 o pow. 32,8400 ha, 480 o pow. 0,3500 ha i 536/1 o pow. 2,3900 ha stanowią wspólnotę gruntową.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 7, art. 10§1, art. 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.) oraz na podstawie art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140) zawiadamia się, że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawa ustalenia, czy działki położone w obrębie Zdzieci, gmina Połaniec, oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 381 o pow. 10,1900 ha, 384 o pow. 0,1100 ha, 392 o pow. 0,1400 ha, 419 o pow. 4,8100 ha, 420 o pow. 0,1200 ha, 453/1 o pow. 32,8400 ha, 480 o pow. 0,3500 ha i 536/1 o pow. 2,3900 ha stanowią wspólnotę gruntową.

Decyzja

Na podstawie dyspozycji art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Bogoria z dnia 18.07.2021 roku (data wpływu do tut. urzędu 26.07.2021 roku) Starosta Staszowski

orzeka

zatwierdzić statut spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Bogoria, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)w związku z art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140), zawiadamia się, że sprawa ustalenia, czy działki położone w obrębie Zdzieci, gmina Połaniec, oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 381 o pow. 10,1900 ha, 384 o pow. 0,1100 ha, 392 o pow. 0,1400 ha, 419 o pow. 4,8100 ha, 420 o pow. 0,1200 ha, 453/1 o pow. 32,8400 ha, 480 o pow. 0,3500 ha i 536/1 o pow. 2,3900 ha stanowią wspólnotę gruntową, nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie.
Powyższe wynika z faktu, iż dotychczas zgromadzony materiał dowodowy nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy ww. działki stanowią wspólnotę gruntową, w związku z czym wymaga dalszego uzupełnienia.
W związku z tym przewiduje się, że sprawa zostanie załatwiona w terminie do dnia 31 marca 2023 roku.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 7, art. 10 § 1 i art. 77 ustawy z dnia 14.06.1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art.18 ust 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140) zawiadamia się, że zgromadzony został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Bogoria.
Na podstawie art. 36 Kpa informuje się, iż ww. sprawa nie może zostać załatwiona w wyznaczonym dotychczas terminie. Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31.01.2023 roku.

Starostwo Powiatowe
w Staszowie
                                                                                                                                                                                Staszów, dnia 2022.12.13
GN-II.6821.1.17.2022


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 ze zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140) zawiadamia się, iż wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia, czy działki położone w obrębie Jabłonica, gmina Szydłów, oznaczona w ewidencji gruntów numerami: 148/2 o pow. 0,1292 ha, 158/4 o pow. 0,0585 ha, 161/2 o pow.0,0390 ha, i 170/8 o pow. 0,0697 ha stanowią mienie gromadzkie.

ZAWIADOMIENIE

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 89 § 2 i art. 91 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 140), w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonejw obrębie Korytnica, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1.132 o pow. 0,0100 ha, nr 1.139/4 o pow. 0,9800, nr 1.161 o pow. 1,2500 ha, nr 1.165 o pow. 0,1800 ha, nr 1.643 o pow. 0,0700 ha, nr 2.61 o pow. 39,5200 ha zawiadamia, iż w dniu
11 stycznia 2023 roku o godz.
10.00 w miejscowości Korytnica, gmina Szydłów, odbędzie się rozprawa administracyjna. Na miejsce spotkania uczestników postępowania, wyznacza się budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytnicy.

I N F O R M A C J A


o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1 o pow. 2,6700 ha, 578 o pow. 0,0400 ha, 816 o pow. 0,4800 ha, 818 o pow. 0,4800 ha, 819 o pow. 0,1000 ha, 1058 o pow. 0,0400 ha.

Starostwo Powiatowe
w Staszowie

Staszów, dnia 2022.09.30

GN-II.6821.1.5.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia się, że sprawa ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 140), w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Korytnica, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1.132 o pow. 0,0100 ha, nr 1.139/4 o pow. 0,9800, nr 1.161 o pow. 1,2500 ha, nr 1.165 o pow. 0,1800 ha, nr 1.643 o pow. 0,0700 ha, nr 2.61 o pow. 39,5200 ha, nie może zostać załatwiona w dotychczas wyznaczonym terminie z uwagi na konieczność pozyskania dodatkowego materiału dowodowego w kwestii faktycznego korzystania z gruntów wspólnoty w okresie od dnia 1.01.2006 r. do dnia 31.12. 2015 r.

Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.09.28

GN-II.6821.1.16.2022

DECYZJA

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 140) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów orzekam o odmowie uznania za mienie gromadzkie działki położonej w obrębie Szydłów, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5.2493 o pow. 0,5400 ha.

Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.09.28

GN-II.6821.1.15.2022

DECYZJA

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 140) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów orzekam o odmowie uznania za mienie gromadzkie działki położonej w obrębie Gacki, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1.414/3 o pow. 0,0907 ha.

Na podstawie art. 104, art. 151 §1 pkt 2 i art. 145 § 1 pkt 4, art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 6a, art. 8d i art. 9 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140), po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez Pana Sławomira Kapustę, Panią Mariannę Kapustę, Panią Grażynę Cieślę, Pana Józefa Snopka, Panią Helenę Maruszczak, Pana Marka Kapustę, Panią Annę Podsiadło, Pana Adama Krzyżanowskiego, Pana Wojciecha Michalskiego, Pana Roberta Łocha, Pana Piotra Łocha, Panią Dorotę Gałęza, Panią Teresę Zientkiewicz i Pana Kazimierza Michalskiego w postępowaniu wznowionym postanowieniem z dnia 29.09.2021 roku znak: GN-II.6821.1.16.2021


orzekam


uchylić decyzję własną z dnia 16 kwietnia 2021 roku znak: GN-II.6821.1.4.2019

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w Bogorii, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1 o pow. 2,6700 ha, 578 o pow. 0,0400 ha, 816 o pow. 0,4800 ha, 818 o pow. 0,4800 ha, 819 o pow. 0,1000 ha, 1058 o pow. 0,0400 ha.


orzekam


o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Bogoria, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.03.15

GN-II.6821.1.11.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Brzozowa, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 587 o pow. 0,2900 ha.

orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Brzozowa, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.03.15

GN-II.6821.1.10.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ruszcza, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 597 o pow. 0,1200 ha, 841 o pow. 0,0500 ha, 875 o pow. 0,2100 ha, 930 o pow. 0,1200 ha, 931 o pow. 0,1500 ha.

orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ruszcza, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.03.15

GN-II.6821.1.9.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Niekurza, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 218 o pow. 0,0400 ha i 417 o pow. 0,0900 ha.

orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Niekurza, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.03.15

GN-II.6821.1.8.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wola Kiełczyńska, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 24 o pow. 0,1200 ha.

orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wola Kiełczyńska, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.03.15

GN-II.6821.1.7.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Trzcianka, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 405 o pow. 0,1100 ha.

orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Trzcianka, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.03.15

GN-II.6821.1.6.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Matiaszów, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 270 o pow. 1,8000 ha i 271 o pow. 0,7700 ha.

orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Matiaszów, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.03.15

GN-II.6821.1.5.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Mikołajów, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 46 o pow. 0,0600 ha, 87 o pow. 0,2200 ha i 113 o pow. 0,1400 ha.

orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Mikołajów, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.03.15

GN-II.6821.1.4.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w Osieku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1702/1 o pow. 0,5766 ha i 1708 o pow. 0,0742 ha.

orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Osiek, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.03.15

GN-II.6821.1.3.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rybitwy, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 458 o pow. 3,8300 ha, 573 o pow. 0,0600 ha, 580 o pow. 0,1100 ha, 600 o pow. 0,3000 ha i 603 o pow. 0,0600 ha.

orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Rybitwy, gmina Połaniec, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.03.15

GN-II.6821.1.2.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rudniki, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 587 o pow. 0,5500 ha.

orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Rudniki, gmina Połaniec, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.03.15

GN-II.6821.1.1.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Okrągła, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 124 o pow. 0,1800 ha, 181 o pow. 0,0800 ha, 440 o pow. 0,0900 ha i 441 o pow. 0,1300 ha.

orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Okrągła, gmina Połaniec, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.