Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej  w trybie art. 19a Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2019r.,  poz. 688).

 

 

Starosta Staszowski informuje, że w dniu 19.06.2019r. do Starostwa Powiatowego
w Staszowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie,
ul. Rytwiańska 23, 28 – 200 Staszów, dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja imprezy integracyjnej pod nazwą: Wystawa Plenerowa Twórczości Artystycznej Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną – Staszów 2019” 

Zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Powiatu Staszowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej –w zakładce organizacje pozarządowe oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Zgodnie z art. 19 a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie , uwagi dotyczące złożonej oferty można zgłaszać pisemnie:

1) w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów,
w godz. pracy urzędu, tj. :  
a/ poniedziałek, środa, czwartek, piątek : w godzinach 7:30 – 15:30,
b/ wtorek: w godzinach 8:00 – 16:00,
2) pocztą elektroniczną na adres e-mailowy :
powiat@staszowski.eu

- w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2019r.

 Uwagi złożone po dniu 28 czerwca 2019r. nie będą rozpatrywane.

W załączeniu:

Uproszczona oferta realizacji zadania
publicznego

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20190621_Oferta_realizacji_zadania_publicznego.pdf)Oferta realizacji zadania publicznego2019-06-21 15:04
Download this file (20190621_ogloszenie_o_zglaszaniu_uwag_PSOUU.docx)Ogłoszenie o zgłaszaniu uwag2019-06-21 15:04