o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Ceber, gm. Bogoria oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 134, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na powieszeniu kabla światłowodowego typu ADSS oraz przyłączy ADSS do budynków na podbudowie słupów PGE i Orange.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenie punktów granicznych działki o nr 297/2 Dobra gmina Staszów

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Niekrasów gm. Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 40, w celu wykonania czynności polegających na wymianie przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 220 kV Połaniec - Chmielów tor I.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Sworoń gm. Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 91, w celu wykonania czynności polegających na wymianie przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 220 kV Połaniec - Chmielów tor I.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 1625 Kurozwęki gmina Staszów

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735), art. 124 i 124a w związku z art. 113 ust. 6, 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie w imieniu których działa pełnomocnik Izabela Wyszyńska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Połaniec, gmina Połaniec oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 914, w celu wykonania czynności polegających na wymianie przewodów odgromowych linii energetycznej 220kV Połaniec - Chmielów tor I

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych działek o nr 465/1, 468, 470, 464/1, 466/1, 467/1, 469/1, 592 Łubnice gmina Łubnice

o czynnościach pomiaru nieruchomości - działek o nr 380, 431, 432 Kurozwęki gmina Staszów

sporządzony dla części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bogorii, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 753/1 o pow. 0,3000 ha, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki o nr 643 Oleśnica gmina Oleśnica

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów
  2. wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych
  3. wykonanie urządzeń wodnych tj. zbiornik infiltracyjno-odparowującego
  4. wykonanie urządzeń wodnych tj. przepustów
  5. usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z nawierzchni jezdni projektowanymi wylotami

o czynnościach ustalenia granic działki o nr 480 Matiaszów gmina Osiek

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego(tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735) w związku z art.18 ust 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 016, poz. 703) zawiadamiam, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Bogoria

o czynnościach pomiaru działki o nr 580/2 Podmaleniec gmina Staszów

sporządzony dla części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Bogoria w obrębie Malkowice, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 209 o pow. 2,4900 ha, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Bogoria

orzekam

o uznaniu za mienie gromadzkie działki położonej w obrębie Kolonia Wysoki Małe, gmina Bogoria, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 373 o pow. 0,1100 ha.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych działki o nr 347 Bukowa gmina Osiek

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic działki o nr 18 Mostki gmina Staszów

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia granic działki 1258/4 Suchowola gmina Osiek

o czynnościach podziału i pomiaru nieruchomości - działki 84/1, 373, 380, 85, 379 Wólka Żabna gmina Staszów

o czynnościach podziału i pomiaru nieruchomości - działka 312 Moszyny gmina Bogoria

o czynnościach ustalenia przebiegu granic / wyznaczenia punktów granicznych pomiędzy działkami 1249/5, 1249/6. 1250/5, 1250/6 Suchowola gmina Osiek

o czynnościach ustalenia / wznowienia / wyznaczenia przebiegu granic działki 362/1 Wiśniowa gmina Staszów

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia i przyjęciu granic działki 284/6 Czajków Północny gmina Staszów

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia i przyjęciu granic działki 442 Gorzków gmina Bogoria

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia i przyjęciu granic działki 452 Gorzków gmina Bogoria

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia i przyjęciu granic działki 223/2 Sichów Duży gmina Rytwiany

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia i przyjęciu granic działki 223/1 Sichów Duży gmina Rytwiany

o czynnościach ustalenia przebiegu granic / wyznaczenia punktów granicznych działki - nr działki 6/3 Solec Stary gmina Szydłów