Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

                                                                                                informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Połaniec gm. Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 4963, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Połaniec na działkach o nr ewidencyjnych 4798, 4818/2, 4893, 4941, 4963, 4890, 4888, 4887, 4886, 4885, 4884/1, 4883, 4882, 4881/2, wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 4882.

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości w miejscowości Niziny gm.Tuczępy

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych w miejscowości Ruszcza gm. Połaniec

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)

                                                                                Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, sposobu korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Ceber gm. Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 134 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na powieszeniu kabla światłowodowego typu ADSS oraz przyłączy ADSS do budynków na podbudowie słupów PGE i Orange.

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)

                                                                         Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Krzczonowice gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 145/1 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 100 RC SDR 11 dn. 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu powyżej 10,0 kPa do 0,5 MPa włącznie.

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)

                                                                                  Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Krzczonowice gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 133 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 100 RC SDR 11 dn. 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu powyżej 10,0 kPa do 0,5 MPa włącznie.

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)

                                                               Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie Krzczonowice gm. Staszów, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 302 i 303 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 100 RC SDR 11 dn. 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu powyżej 10,0 kPa do 0,5 MPa włącznie.

Działając na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.),art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)

                                                                                                 Starosta Staszowski

zawiadamia, że przygotowany został materiał dowodowy w sprawie z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej reprezentowanych przez Panią Izabelę Wyszyńską dotyczącej udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Niekrasów gm. Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 40.

Działając na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.),art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)

                                                                                     Starosta Staszowski

zawiadamia, że przygotowany został materiał dowodowy w sprawie z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej reprezentowanych przez Panią Izabelę Wyszyńską dotyczącej udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Sworoń gm. Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 91.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

                                                                                                             informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  z siedzibą w Tarnowie, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Podmaleniec gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 403, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka instalacji gazowej PE100RC w ramach zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacja robót budowlanych dla zadań związanych z budową sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w m. Podmaleniec, gm. Staszów.

Na podstawie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a, art. 6 ust. 2, art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Andrzej Drapała o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

                                                                                                  orzekam

Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Rytwiany gm. Rytwiany, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 446/1, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rytwiany na działkach o nr ewidencyjnym 147/2, 147/1, 156/2, 157, 158, 159/1, 160, 161, 446/1, 447/1, 449/1, 450, 401/3, 1034/3, 381 wraz z przyłączami do punktu gazowego na działkach o nr ewidencyjnym 161, 450, 401/3, zgodnej z ostateczną decyzją Wójta Gminy Rytwiany o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IŚ.6733.30.2020. DK z dnia 26.01.2021 r.

Działając na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.),art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)
                                                                                         Starosta Staszowski
zawiadamia, że przygotowany został materiał dowodowy w sprawie z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej reprezentowanych przez Panią Izabelę Wyszyńską dotyczącej udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie Tursko Małe gm. Połaniec, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 137/11 i 140/11.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

                                                                                                 informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rytwiany, gm. Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1575/1, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur dn 225 mm PE.

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)

                                                                                     Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Koniemłoty gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1255 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 100 RC SDR 11 dn. 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu powyżej 10,0 kPa do 0,5 MPa włącznie.

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)

                                                                                              Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Krzczonowice gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 245 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 100 RC SDR 11 dn. 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu powyżej 10,0 kPa do 0,5 MPa włącznie.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

                                                                                              informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Połaniec gm. Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 4887, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Połaniec na działkach o nr ewidencyjnym 4798, 4818/2, 4893, 4941, 4963, 4890, 4888, 4887, 4886, 4885, 4884/1, 4883, 4882, 4881/2 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 4882.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej o nr 1656 obręb Kurozwęki gmina Staszów

o czynnościach pomiaru i podziału działki ewidencyjnej o nr 101 obręb Rytwiany gmina Rytwiany

Na podstawie art. 124b, w związku z art. 124a, art. 6 pkt 2, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział
w Rzeszowie, w imieniu którego działa pełnomocnik Pani Karolina Siwy o udostępnienie nieruchomości

                                                                                    orzekam

udostępnić PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział w Rzeszowie nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Niedziałki gm. Rytwiany, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 366/1 o pow. 0,6770 ha, w celu wykonania czynności związanych z konserwacją linii elektroenergetycznych 110 kV Połaniec – Staszów, tj. wycinki zadrzewienia w pasie istniejących linii elektroenergetycznych. Przebieg linii oraz obszar przewidziany do zajęcia na czas wykonywania robót przedstawiono na załączniku mapowym – stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej decyzji. Powierzchnia gruntu przewidziana do zajęcia na czas wykonywania robót na nieruchomości położonej w obrębie Niedziałki gm. Rytwiany, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 366/1 wynosi 558 m2 (tj. obszar zaznaczony na załączniku mapowych szrafurą koloru różowego).

o czynnościach ustalenia przebiegu granic / wznowienia punktów granicznych działek ewidencyjnych o nr 521/3, 635 obręb Kępie gmina Oleśnica

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)

                                                                               Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, zostało wszczęte postępowanie dotyczące udostępnienia  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Niekrasów
gm. Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 40, w celu wykonania czynności polegających na wymianie przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 220 kV Połaniec – Chmielów tor I.

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)

                                                                                            Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, zostało wszczęte postępowanie dotyczące udostępnienia  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Sworoń gm. Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 91, w celu wykonania czynności polegających na wymianie przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 220 kV Połaniec – Chmielów tor I.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej o nr 1671 obręb Kurozwęki gmina Staszów

Na podstawie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a, art. 6 pkt. 2, art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Marcin Lizak o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

                                                                                                        orzekam

Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Oleśnica, gm. Oleśnica, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 202/1, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 90 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa zgodnej z ostateczną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze  zm.), zarządzenia Nr 70/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 maja 2021 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz sporządzony dla nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Na podstawie art. 124b, w związku z art. 124a, art. 6 pkt 2, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 z późn. zm) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku inwestora PSE S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorne, w imieniu którego działa pełnomocnik Pani Izabela Wyszyńska o udostępnienie nieruchomości

                                                                                            orzekam

udostępnić Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie Mucharzew, gm. Osiek oznaczone numerami ewidencyjnymi działek: 635 o pow. 0,7500 ha, 867 o pow. 0,6900 ha i 868 o pow. 0,7200 ha dla których Sąd Rejonowy w Staszowie prowadzi księgę wieczystą nr KI1A/00043379/6, w celu wykonania czynności polegających na wymianie przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 220 kV Połaniec – Chmielów tor I. Przebieg linii oraz obszar przewidziany do zajęcia na czas wykonywania robót przedstawiono na załącznikach mapowych w skali 1:1000 – stanowiących załączniki graficzne do niniejszej decyzji. Powierzchnie gruntu przewidziane do zajęcia na czas wykonywania robót na nieruchomościach położonych w obrębie Mucharzew gm. Osiek oznaczonych nr ewidencyjnymi działek 635, 867 i 868 wynoszą kolejno 28,6 m2, 116,75 m2 i 37,0 m2 (tj. obszar zaznaczony na załącznikach mapowych szrafurą koloru różowego).

o czynnościach wyznaczenie ujawnionych punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej o nr 566 obręb Jasień gmina Staszów

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia granic działki ewidencyjnej o nr 2082 obręb Połaniec gmina Połaniec

o czynnościach ustalenia / wyznaczenie granic działki ewidencyjnej o nr 504 obręb Bogoria gmina Bogoria