Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz § 4 uchwały Rady Powiatu w Staszowie Nr LVIII/52/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Staszowskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do konsultacji nad projektem:
- w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 19 września 2019 r.
Termin zakończenia konsultacji: 3 października 2019 r.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą.
Z projektem programu można zapoznać się w w/w komórce, a ponadto jest on zamieszczony na stronie internetowej Starostwa www.staszowski.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.staszowski.eu w zakładce „Organizacje pozarządowe”.
Konsultacje odbywają się w formie przyjmowania uwag i opinii na formularzu, którego wzór określa załącznik.
Opinie należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Staszowie, składać w kancelarii urzędu lub bezpośrednio do komórki organizacyjnej, o której mowa wyżej.
Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 3 października 2019 r. nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

  1. projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”,
  2. formularz opinii.