ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775ze zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140) zawiadamia się, iż wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia, czy działki położone w obrębie Przyborowice, gmina Bogoria, oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 391 o pow. 0,3400 ha i 406 o pow. 0,0100 ha stanowią mienie gromadzkie.
Ponadto, zgodnie z art. 89 § 2 i art. 91 § 1 i 2 Kpa informuje się, iż w dniu 16 sierpnia 2023r. o godz. 10.00 w miejscowości Przyborowice, gmina Bogoria, odbędzie się rozprawa administracyjna wraz z oględzinami ww. nieruchomości.