Staszów, dnia 2021.08.

GN-II.6821.1.14.2021

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735) zawiadamia się, że sprawa wydania decyzji w trybie art. 8d w związku z art. 6a ust 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 703) dotycząca zatwierdzenia statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Bogoria, nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych wyjaśnień.

 

W związku z tym przewiduje się, że sprawa zostanie załatwiona w terminie do dnia 31 października 2021 roku. Zgodnie z art. 37 Kpa stronom służy prawo wniesienia ponaglenia wraz z uzasadnieniem do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Staszowskiego, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Otrzymują:

1 x Urząd Gminy Bogoria, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria- celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa ( wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu na okres 14-tu dni) i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia)

1 x Spółka „Sosna”, ul. Rakowska 33, 28-210 Bogoria

1 x Wydział Organizacji i Nadzoru w/m - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa ( wywieszenie na tablicy ogłoszeń )

1 x Wydział – Biuro Informatyczne – celem umieszczenia na stronie internetowej „bip” Starostwa Powiatowego na okres 14-tu dni i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia

1 x a/a.