Na podstawie art. 6a i art. 8d w związku z art. 9, art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 703), art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zm.) po rozpoznaniu wniosków dotyczących wpisu na listę udziałowców uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Przeczów


orzekam

1. ustalić wykaz uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Przeczów, położonej w Przeczowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 59 o pow. 0,3400 ha, 273 o pow. 4,0900 ha i 399 o pow. 0,5500 ha oraz wykaz obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
2. wykaz, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej decyzji,
3. odmówić wpisania do wykazu, o którym mowa w pkt. 1, następujących wnioskodawców: Makieła Grzegorz, Małkiewicz Rafał, Pawłowski Grzegorz i Piotrowski Rafał
4. wykaz, o którym mowa w ust. 2 podlega z urzędu wpisowi do ewidencji gruntów.

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-II.6821.1.1.2019.pdf)GN-II.6821.1.1.2019.pdf2022-01-03 08:39