ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że sprawa wszczęta na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów dotycząca ustalenia, czy działka położona w obrębie Gacki, gmina Szydłów, oznaczona w ewidencji gruntów numerem: 1.414/3 o pow. 0,0907ha stanowi mienie gromadzkie na podstawie art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz.140) nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie, co wynika z konieczności przeprowadzenia rozprawy administracyjnej mającej na celu ustalenia stanu prawnego i faktycznego ww. nieruchomości w okresie funkcjonowania dawnych gromad oraz sposobu użytkowania nieruchomości w chwili wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Zgodnie z art. 89 § 2 i art. 91 Kpa informuje się, iż w dniu 24 sierpnia 2023 r. o godzinie 10.00 w miejscowości Gacki, odbędzie się rozprawa administracyjna.