DECYZJA

Na podstawie art. 1 ust. 1, w związku z art. 8a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 140), oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosków osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, a dotyczących ustalenia, czy działki położone w obrębie Zdzieci, gmina Połaniec, stanowią wspólnotę gruntową


orzekam

odmówić ustalenia, że nieruchomość położona w obrębie Zdzieci, gmina Połaniec, oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek: 381 o pow. 10,1900 ha, 384 o pow. 0,1100 ha, 392 o pow. 0,1400 ha, 419 o pow. 4,8100 ha, 420 o pow. 0,1200 ha, 453/1 o pow. 32,8400 ha, 480 o pow. 0,3500 ha i 536/1 o pow. 2,3900 ha stanowi wspólnotę gruntową wsi Zdzieci.