Na podstawie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a, art. 6 pkt 2, art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Józef Mazur o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

orzekam

Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Krzczonowice gm. Staszów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 18, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11dn 90 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa zgodnej z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IPP-II.6733.2.2021.XI z dnia 14.05.2021 r.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych, przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 117 obręb Czernica gmina Staszów

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych, przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 174 obręb Wiązownica Kolonia gmina Staszów

Na podstawie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a, art. 6 pkt 2, art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Józef Mazur o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

orzekam

odmówić ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Krzczonowice gm. Staszów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 145/1, objętej księgą wieczystą KI1A/00022627/7, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 dn 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa zgodnej z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IPP-II.6733.2.2021.XI  z dnia 14.05.2021 r.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych, przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 151 obręb Sichów Duży gmina Rytwiany

Na podstawie art.75, art. 79, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tj. (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 124 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Starosta Staszowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, iż 11 lutego 2022 roku o godz. 1000 zostaną przeprowadzone oględziny nieruchomości położonej w Połańcu, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 4887, celem ustalenia w terenie zakresu i przebiegu inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Połaniec na działkach o nr ewidencyjnym 4798, 4818/2, 4893, 4941, 4963, 4890, 4888, 4887, 4886, 4885, 4884/1, 4883, 4882, 4881/2 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 4882.

o czynnościach związanych z opracowaniem opinii, w tym ustalenie/wyznaczenie i oznaczenie granicy działki 18/1 obręb Grzybów gmina Staszów,

wyznaczenie w terenie obszaru gruntu wnioskowanego do zasiedzenia, pomiar sytuacyjny do opracowania opinii zleconej przez Sąd

 Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.),

                                                                                   informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w gm. Bogoria w obrębach: Kiełczyna, nr ew. działki 527, Kolonia Pęcławice, nr ew. działki 20, Pełczyce, nr ew. działki 23, Kolonia Pęcławska, nr ew. działki 460, Jurkowice, nr ew. działek: 51, 367, 368 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na powieszeniu kabla światłowodowego typu ADSS oraz przyłączy ADSS do budynków na podbudowie słupów PGE i Orange zgodnej z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rytwiany gm. Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1575/1 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur dn 225 mm PE.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.),

                                                                                             informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w gm. Staszów w obrębie Poddębowiec, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 119, 140 i 179 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na powieszeniu projektowanych kabli linii napowietrznej typu ADSS 24J oraz ADSS 2J na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek / wyznaczenia punktów granicznych, przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 197 obręb Grabowa gmina Łubnice

Na podstawie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a, art. 6 pkt 2, art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Artur Kręcisz o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

orzekam

Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Podmaleniec gm. Staszów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 354/2 poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE 100 RC dn 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa zgodnej z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IPP-II.6733.37.2020.XI z dnia 05.03.2021 r.

Na podstawie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a, art. 6 pkt 2, art. 113 ust. 6,art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa
Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Artur Kręcisz o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

orzekam

Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Podmaleniec gm. Staszów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 354/1 poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE 100 RC dn 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa zgodnej z ostateczną decyzją Burmistrza
Miasta i Gminy Staszów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IPP-II.6733.37.2020.XI z dnia 05.03.2021 r.

o czynnościach pomiaru działki o nr 1674 obręb Rytwiany gmina Rytwiany

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych działek o nr 112 i 113 obręb Kraśnik gmina Połaniec

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych działek o nr 626/1 i 1180 obręb Tuklęcz gmina Rytwiany

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych działki o nr 2678/5 obręb Połaniec gmina Połaniec

ZAWIADOMIENIE

ID pracy geodezyjnej G.6642.V.1376.2020

Zawiadamia się, że firma BAMBIT GEODEZJA S.C. Marta Bambit Dolińska, Kamil Doliński z siedzibą w Łomiankach na zlecenie firmy projektowej - ROBIMART Sp.z o.o. oraz Inwestora - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dokona:

ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy poniżej wymienionymi działkami (kol.1) a działkami sąsiednimi (kol.6) zgodnie z §31-33 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021 poz.1390).

Prace mają związek z modernizacją drogi krajowej 79 na odcinku Połaniec - Słupia.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Pęcławice Górne, gm. Bogoria oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 224/2, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 40 mm SDR 11 PE 100.

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Krzczonowice gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 243 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 100 RC SDR 11 dn. 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu powyżej 10,0 kPa do 0,5 MPa włącznie.

Zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2021 roku wydano decyzję nr 7-266/2021 znak: B-II.6741.7.14.2021AJ dla Inwestora – Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie, 28-200 Staszów - działającego przez pełnomocnika dot. udzielenia pozwolenia na rozbiórkę oraz zatwierdzenia projektu rozbiórki linii napowietrznej 30 kV Rytwiany (od słupa nr 1 do 39 oraz 49) na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
- 909/2, 909/1, 916, 917, 918, 915, 919, 920, 921, 983/4, 984/2, 985/2, 986/2, 987/2, 988/1, 988/2, 989/2, 990/1, 990/6, 991/5, 992/2, 993/2, 923/1, 896 w miejscowości Grzybów obręb ewidencyjny 261207_5.0006, jednostka ewidencyjna 261207_5 Staszów – obszar wiejski,
- 399/2, 401/2, 400/2, 398/2, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 333, 334, 335, 336/2, 1290/9, 290, 291/2, 292/2, 293/2, 294/2, 283/2, 215, 216, 217, 218, 219, 223/2, 224/2, 225/4, 226/4, 227/4, 228/4, 229/4, 230/5, 231/5, 232/5, 233/5, 234/7, 235/7, 236/7, 237/7, 239, 240/7, 242/7, 243/7, 244/7, 245/7, 246/7, 265/7, 266/7, 267/7, 268/7, 269/7, 270/7, 271/7, 272/7, 273/1, 274/7, 275/7, 276/7, 277/7, 278/7, 279/1, 281/9, 1290/71, 282/9, 1290/74, 721/5, 723/9, 726/9, 727/10, 728/10, 729/9, 717/9, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653/4, 654/4, 655/4, 656/4, 657/4, 658/4, 659/2, 660/2, 661/2, 662/2, 663/2, 664/2, 665/2, 666/2, 667/2, 668/7,669/7, 670/7, 671/2, 674/7, 675/7, 676/7, 677/7, 678/7, 680/2, 681/7, 682/7, 704/5, 705/7, 706/5, 707/7, 708/7, 709/7, 710/7, 711/7, 712/7, 713/7, 714/7, 715/7, 716/5, 626/5 w Koniemłotach obręb ewidencyjny 261207_5.0008, jednostka ewidencyjna 261207_5 Staszów – obszar wiejski,
- 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 53/1, 53/2, 54, 55, 56, 46/9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 w Gaju Koniemłockim obręb ewidencyjny 261207_5.0005, jednostka ewidencyjna 261207_5 Staszów – obszar wiejski,
- 260, 192/4, 223, 224, 225, 226, 227, 207/4, 321, 210/5, 209/6, 162/1, 163, 124, 57, 58, 59, 60/1, 75, 74, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 61/7 w Stefanówku obręb ewidencyjny 261207_5.0024, jednostka ewidencyjna 261207_5 Staszów – obszar wiejski,
- 3508/4, 3507/2, 3506, 3503, 3500/2, 3498/4, 3497/2, 3496/2, 3495/1, 3494/1, 3493/1, 3491/1, 3490/1, 4388/1, 3486/1, 3485/1, 3484/1, 3483/1, 3480/1, 3479/1, 3478/1, 3473/1, 3471/1, 3470/1 w Staszowie obręb ewidencyjny 261207_5.0001, jednostka ewidencyjna 261207_4 Staszów – miasto.

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)

                                                               Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rytwiany gm. Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1577, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur dn225 mm PE.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych działek o nr 353/1 i 353/2 obręb Ziemblice gmina Staszów

Na podstawie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a, art. 6 pkt 2, art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Józef Mazur o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

            orzekam

Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Krzczonowice gm. Staszów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 133, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11dn 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa zgodnej z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IPP-II.6733.2.2021.XI z dnia 14.05.2021 r.

Na podstawie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a, art. 6 pkt 2, art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polskiej Spółki GazownictwaSp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Józef Mazur o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

                      orzekam

 Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie Krzczonowice gm. Staszów, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 302, objętej księgą wieczystą KI1A/00016251/5 i 303, objętej księgą wieczystą KI1A/00039170/0, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 17,6 dn 90 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa zgodnej z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IPP-II.6733.2.2021.XI z dnia 14.05.2021 r.

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)

                                             Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Krzczonowice gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 18 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 100 RC SDR 11 dn. 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu powyżej 10,0 kPa do 0,5 MPa włącznie.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki o nr 1068/1 (arkusz 1) obręb Szydłów gmina Szydłów

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)

                                                                                     Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rytwiany gm. Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1575/2, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur dn225 mm PE.

o czynnościach wyznaczenia ujawnionych w ewidencji punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działki o nr 640 obręb Pliskowola gmina Osiek