o czynnościach wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic, przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 4632 obręb Połaniec gmina Połaniec

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 52 (arkusz 1) obręb Rudki gmina Szydłów

Sandomierz, dn. 10.05.2022 r.

KR.ZUZ.4.4210.365.2021.MZ

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie:

  • 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.);
  • 401 ust.1, ust. 3 i ust 4, art. 397 ust 1 i ust 3 pkt 2 lit. a, art. 389 pkt 1, pkt 2, pkt 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, lit. a, art. 35 ust. 3 pkt 1, ust. 34 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.);

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku z dnia 20.12.2021 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Sandomierzu 22.12.2021 r.) oraz jego uzupełnieniu z dnia 11.04.2022 r. i 25.04.2022 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Sandomierzu 11.04.2022r. i 29.04.2022 r.) Pana Pawła Gardyńskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. Wykonanie urządzeń melioracji wodnych tj. ciśnieniowego systemu do nawadniania upraw zlokalizowanego na działce o nr ew. 29, obręb 0004 Jabłonica, gm. Szydłów, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.
  2. Usługi wodne, obejmujące pobór wód podziemnych ze studni S1/29, zlokalizowanej na działce o nr ew. 29, obręb 0004 Jabłonica, gm. Szydłów, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.
  3. Szczególne korzystanie z wód, polegajace na nawadnianiu upraw, cisnieniowym systemem nawodnień kropelkowych w ilości większej niż średniaroczna 5m³/dobę.

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach działek nr ew. 29, 30, 31, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 45, 26, 27/1, 27/2, 28,  obręb 0004 Jabłonica, jednostka ewidęcyjna 261208_5 Szydłów obszar wiejski, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

STAROSTA STASZOWSKI

28-200 Staszów, ul. Józefa Piłsudskiego 7
Staszów, dnia

06.05.2022 r.

GN-V.6821.2.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Gacki gm. Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 420, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 mm.

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 481/2 obręb Dobra gmina Staszów

o czynnościach ustalenia/wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości związanej z opracowaniem opinii zleconej przez Sąd Rejonowy w Staszowie w sprawie o zniesienie współwłasności - działka o nr 142/1 obręb Przyborowice gmina Bogoria 

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 481/2 obręb Dobra gmina Staszów

KR.ZUZ.4.4210.38.2022.MZ

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie:

  • 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.);
  • 401 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.);

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku z dnia 16.02.2022 r. (data wpływu do NW Staszów 16.02.2022r., przekazano do Zarządu Zlewni w Sandomierz w dniu 17.02.2022r.) oraz jego uzupełnieniu z dnia 27.04.2022 r. (data wpływu do NW Staszów 28.04.2022r., przekazano do Zarządu Zlewni w Sandomierz w dniu 28.04.2022r.) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, działającej przez pełnomocnika Panią Dorotę Zych, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska nowego obiektu budowlanego – sieci gazowej średniego ciśnienia dn. 63 w miejscowościach: Rytwiany, nr ew. działek: 389, 231/3, 231/2, 232/2, 233/1, 234/1, 235/3, obręb 0006 Rytwiany,  gm. Rytwiany, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie i Staszów: nr ew. działki 6034/3, obręb 0001 Staszów, gm. Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

 

GN-V.6821.7.2022

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Nexera Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Matiaszów, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 513/6 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej prawo do umieszczenia studni kablowej SKR-1 o wym. 1080x630x800 [mm], ułożenia kanalizacji kablowej składającej się z pakietu mikrokanalizacji 4x14/10, kanalizacji w rurze osłonowej HDPE 40/3,7 oraz przecisku w rurze HDPE 75/4,5 wraz z zaciągniętym kablem światłowodowym ADSS, a także podwieszaniu kabli linii napowietrznej FTTH 12FO na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN

 
 
 

STAROSTA STASZOWSKI
28-200 Staszów, ul. Józefa Piłsudskiego 7

Staszów, dnia 09.05.2022 r.


GN-V.6821.39.2021


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, sposobu korzystania, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w gm. Bogoria w obrębach: Kiełczyna, nr ewidencyjny działki 460, Kolonia Pęcławice nr ewidencyjny działki 20, Pełczyce nr ewidencyjny działki 23, Kolonia Pęcławska nr ewidencyjny działki 460, Jurkowice nr ewidencyjny działek: 51, 367, 368 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na podwieszeniu kabla światłowodowego typu ADSS oraz przyłączy ADSS do budynków na podbudowie słupów PGE i Orange zgodnej z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 49 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że postępowanie w sprawie z wniosku PSE S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej o ustalenie odszkodowania za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności związanych z pracami związanymi z wymianą przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej WN 220 kV Połaniec – Chmielów tor I, położonej na terenie gminy Osiek w obrębie Mucharzew, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 635, 867 i 868, na której na podstawie decyzji nr GN-V.6852.9.2021 wykonano prace remontowo eksploatacyjne, nie może zostać zakończone w zakreślonym terminie ze względu na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji .

Na podstawie art. 49 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że postępowanie w sprawie z wniosku PSE S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej o ustalenie odszkodowania za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności związanych z pracami związanymi z wymianą przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej WN 220 kV Połaniec – Chmielów tor I, położonej na terenie miasta Połaniec, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 914, na której na podstawie decyzji nr GN-V.6852.4.2021 wykonano prace remontowo-eksploatacyjne, nie może zostać zakończone w zakreślonym terminie ze względu na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji .

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Pęcławice Górne, gm. Bogoria oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 224/2, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 40 mm SDR 11 PE 100.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działek o nr 103, 154/1 i 154/2 obręb Kopanina gmina Staszów

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 102/3 obręb Dobra gmina Staszów

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic - działka o nr 293/1 obręb Dobra gmina Staszów

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic - działka o nr 348 obręb Czajków Północny gmina Staszów

o czynnościach związanych z opracowaniem opinii zleconej przez Sąd: w tym protokolarne ustalenie granic, pomiar sytuacyjny nieruchomości - działek o nr 64, 127, 128, 203, 296, 339 obręb Sztombergi gmina Staszów

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic - działki o nr 126/3, 126/4, 126/7, 126/8 obręb Szwagrów gmina Osiek

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych  i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 58/2 obręb Budziska gmina Łubnice

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 281 obręb Wojnów gmina Oleśnica

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działek o nr 3011 i 3012 obręb 01 Osiek gmina Osiek

o czynnościach ustalenia przebiegu granic i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 244/1 obręb Czajków Północny gmina Staszów

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 220 obręb Domaradzice gmina Bogoria

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, sposobu korzystania, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w gm. Staszów w obrębie Poddębowiec, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 119, 140 i 179 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na powieszeniu projektowanych kabli linii napowietrznej typu ADSS 24J oraz ADSS 2J na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.),

informuje

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Kolei Państwowych S.A., w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu  korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gm. Rytwiany w obrębie Kłoda, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 1601/2, 1601/4, 1601/9, 1601/11, 1601/13, 1601/15, w obrębie Szczeka oznaczonej numerem działki 1078/4, w mieście Połaniec oznaczonej numerem działki 1802/10 oraz w obrębie Solec Stary, gmina Szydłów oznaczonej numerem działki 2.413/1, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na umieszczeniu urządzeń łączności publicznej w postaci infrastruktury telekomunikacyjnejo nieznacznym oddziaływaniu, w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na Liniach Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.w ramach NPW część 1”.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 490 obręb Kurozwęki gmina Staszów

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działek o nr 376/2 i 379/2 obręb Ruszcza gmina Połaniec

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 462 obręb Pełczyce gmina Bogoria