Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 roku, poz. 572) w związku z 401 ust. 1, ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony postępowania, że decyzją znak: KS.ZUZ.4210.61.2024.PA z dnia 12.07.2024 r. udzielono dla Gminy Osiek pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisła nowego obiektu budowlanego, tj. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przydomowymi pompowniami ścieków, zlokalizowane na działkach o nr ewid.: 471/1, 676/2, 445, 1184/4, obręb 0011 Osiek obr. 02, gm. Osiek, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie; na działkach o nr ewid. 363/1, 437, 436, 434, 432, 424, 423/2, 422/4, 413/1, 412/1, 409/3, 408/1, 407/1, 405/2, 403, 402, 401, 400, 399, 397/2, obręb 0002 Długołęka, gm. Osiek, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie; 200/3, 224, 39, 111, 110, 104, 118, 225, 115, obręb 0003 Kąty, gm. Osiek, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie; 249, 248, 247, 246, 245, 244/2, 244/1, 243, 242/2, 242/1, 241, 240, 239, 238/1, 105, obręb 0004 Lipnik, gm. Osiek, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie;
  2. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, tj. przekroczenie cieku nieoznaczonego, metodą przewiertu sterowanego, kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanego na działce nr ewid. 470/1, obręb 0011 Osiek obr. 02, gm. Osiek, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie;

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 33/4 obręb Tursko Kolonia gmina Połaniec z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działki o nr 768, 769, 771, 772, 773, 776 obręb Szczeka gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działki o nr 773, 776 obręb Szczeka gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działki o nr 465 (ark 1), 876 (ark 1) obręb Korytnica gmina Szydłów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działka o nr 8509 obręb Połaniec gmina Połaniec z działkami sąsiednimi

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 oraz stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz sporządzony dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szydłowie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 207, 300 obręb Ossala gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic - działka o nr 742 obręb Korytnica gmina Szydłów z działkami sąsiednimi

sporządzony dla nieruchomości położonej w Staszowie, przeznaczonej do oddania w drodze przetargu nieograniczonego

STAROSTA STASZOWSKI


ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Szydłów, gmina Szydłów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1167/1 o pow. 1,8900 ha.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działki o nr 425/3 obręb Osiek gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działka o nr 69/5 obręb Osiek Obr. 01 gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działki o nr 24/4, 67/1 obręb Osiek Obr. 01 gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 1144, 1145, 1150, 1151 obręb Zrębin gmina Połaniec z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic - działka o nr 517 obręb Tuklęcz gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 61 § 1 § 4 art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w trybie art. 12 ust. 4 pkt 2, ust. 4a ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.) w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną na terenie miasta Połaniec, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 3176/1 o pow. 0,0024 ha, która na podstawie decyzji nr 5-44/2023 Starosty Staszowskiego z dnia 06.09.2023 roku znak: B-II.6740.5.24.1.2023ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona została pod drogę gminną i stała się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec.

STAROSTA STASZOWSKI


ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Beszowa, gmina Łubnice, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 439/6 o pow. 0, 1700 ha na okres 3 lat.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działka o nr 156 obręb Podmaleniec gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 108, 115 obręb Kraśnik gmina Połaniec z działkami sąsiednimi

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamia się, że przygotowany został materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek firmy PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, reprezentowanej przez Panią Agatę Woźniak w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Szydłowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 607/4 w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ziemno-kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją światłowodową o długości 37 m, dwóch studzienek kablowych oraz zasobnika kablowego.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 5984/36 obręb Staszów gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic - działka o nr 690/1 obręb Wiązownica Kolonia gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 700 obręb Pliskowola gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych - działka numer 2174 obręb Staszów, gmina Staszów z działkami sąsiednimi

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 572), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Oleśnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1656/1 w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu prac budowlano-montażowych związanych z budową sieci kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją kablową.

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 572), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Oleśnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1659 w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu prac budowlano-montażowych związanych z budową sieci kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją kablową.

STAROSTA STASZOWSKI


działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 39 ust.1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust.1, ust.3, ust. 7, § 8 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j .Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 103/2023 z dnia 30.10.2023 r. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Staszowie, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 3384/6 o pow. 0,0847 ha, 3384/8 o pow. 0,0070 ha objętych prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgami wieczystymi KI1A/00041231/3, KI1A/00046923/6.

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 572), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Oleśnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1327 w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją kablową.

Na podstawie:
• art. 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 roku, poz. 572);
• art. 401 ust. 3, ust. 4 i ust. 8 w związku z art. 389 pkt 9) i art. 390 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.);
Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Gminy Połaniec z siedzibą przy ul. Ruszczańskiej 27, 28-230 Połaniec, działającej przez pełnomocnika Panią Barbarę Sekulską-Dul, z dnia 26.02.2024 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu 26.02.2024 r.) uzupełnionego w dniach 19.04.2024 r. i 29.04.2024 r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:
1. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Wschodnia (na działce o nr ewid. 4525, obręb 0001 Połaniec, gm. Połaniec, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie) rurociągu - sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE100 RC SDR17 o średnicy Ø180 w rurze osłonowej PE100 RC SDR17,6 o średnicy Ø 315, metodą przewiertu sterowanego;
2. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Czarna Staszowska (na działce o nr ewid. 8618, obręb 0001 Połaniec, gm. Połaniec, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie) rurociągu - sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE100 RC SDR17 o średnicy Ø180 w rurze osłonowej PE100 RC SDR17,6 o średnicy Ø 315, metodą przewiertu sterowanego;
3. prowadzenie przez lewy wał przeciwpowodziowy (na działce o nr ewid. 3952, obręb 0001 Połaniec, gm. Połaniec, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie) rurociągu - sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE100 RC SDR17 o średnicy Ø180 w rurze osłonowej PE100 RC SDR17,6 o średnicy Ø 315, metodą przewiertu sterowanego;
4. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisły, rzeki Czarnej Staszowskiej i rzeki Wschodniej nowego obiektu budowlanego będącego jednocześnie przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE100 RC SDR17 o średnicy Ø180 w rurze osłonowej PE100 RC SDR17,6 o średnicy Ø 315 w granicach działek o nr ewid.:
• 284/1, 283, 130/5, 173, 257/2, 660, 257/1, 240/1, 240/2, 240/3, 221/3, 59 i 41/1 obręb 0005 Łęg, jednostka ewidencyjna 261205_5 Połaniec – obszar wiejski, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie;
• 5082, 4526, 4918, 5083, 4919/6, 4778/2, 4498/1, 4779/6, 4779/7, 4779/8, 4779/9, 4779/10, 4919/4, 5006/1, 5007, 5009/1, 5009/2, 5006/2, 4790, 4782, 4783, 3722, 3724, 3730, 3950, 3953, 3960, 4061, 4777/1, 4777/4, 6415/1, 6415/2, 4778/1, 4414, 4769, 4348/1, 4349/1, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4412, 4413, 4411, 4410, 4401, 4402, 4400, 4397, 4398, 4399, 4396, 4347/1, 4347/2, 4337, 4343, 4344, 4345, 4346, 4296, 4297, 8617, 3871, 3745, 4276, 4277, 4275, 3829, 4215, 4221, 4216, 4206, 4204, 4205, 4217, 4130, 4148, 4045, 4129, 3723, 3718, 3708, 3674, 4060, 4059, 4038, 4027, 4028, 4037, 6486, 4036, 3951, 3952, 4025, 4535, 4780 obręb 0001 Połaniec, jednostka ewidencyjna 261205_4 Połaniec – miasto, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

Decyzja

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104, art. 107, art. 109 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Korytnica – Zadoły z dnia 22.11.2023 roku

Starosta Staszowski orzeka:

1. zatwierdzić statut spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Korytnica, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie stanowiący integralną część niniejszej decyzji.
2. niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów oraz Starostwie Powiatowym w Staszowie na okres 14 dni, a także zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Pawła Piórkowskiego w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Połańcu, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 4546 i 4701 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na podwieszeniu projektowanego kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej zostanie załatwiona w terminie do dnia 18.08.2024 r.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki numer 1593, 1596/9, 1596/14 obręb Staszów, gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka numer 1/2, obręb Grabki Małe, gmina Gnojno z działkami sąsiednimi