LXVIII Sesja Rady Powiatu w Staszowie,
która odbędzie się w dniu 22 marca 2024
roku o godzinie 900
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

Proponowany porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Porządek obrad.

 4. Przyjęcie Protokołu Nr LXVI/24 z dnia 30.01.2024 roku.

 5. Przyjęcie Protokołu Nr LXVII/24 z dnia 23.02.2024 roku.

 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych - projekt 7/24.

 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia informacji o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie za 2023 r. oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej - projekt 8/24.

 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2023 - projekt 9/24.

 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej dla Powiatu Staszowskiego na lata 2024-2026 - projekt 10/24.

 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową na lata 2024 – 2026 - projekt 11/24.

 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku - projekt 12/24.

 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie - projekt 13/24.

 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec - projekt 14/24.

 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów - projekt 15/24.

 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany - projekt 16/24.

 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek - projekt 17/24.

 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica - projekt 18/24.

 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice - projekt 19/24.

 19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria - projekt 20/24.

 20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów - projekt 21/24.

 21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024-2031 - projekt 22/24.

 22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok - projekt 23/24.

 23. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Staszowie w okresie pomiędzy sesjami.

 24. Wnioski i oświadczenia radnych.

 25. Zamknięcie obrad.