OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Koniemłoty, gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1255, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu.

Zgodnie z zapisem w rejestrze ewidencji gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Staszowie nieruchomość położona w obrębie Koniemłoty, gm. Staszów, oznaczona numerem działki 1255 znajduje się we władaniu samoistnym Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Sielcu.

Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. W związku z powyższym zwrócono się do Sądu Rejonowego w Staszowie z prośbą o informację, czy dla nieruchomości położonej w obrębie Koniemłoty, gm. Staszów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1255, została założona księga wieczysta. W odpowiedzi pismem znak: DZKO/KI1A/00000101/23 z dnia 19.12.2023 r. Sąd poinformował, iż dla przedmiotowej nieruchomości nie odnaleziono księgi wieczystej.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (obwieszczenie(wszczęcie)_GN-V.6821.34.2023.pdf)obwieszczenie(wszczęcie)_GN-V.6821.34.2023.pdf2024-03-18 10:35