OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 572), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Oleśnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1659 w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu prac budowlano-montażowych związanych z budową sieci kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją kablową.

STAROSTA STASZOWSKI


działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 39 ust.1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust.1, ust.3, ust. 7, § 8 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j .Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 103/2023 z dnia 30.10.2023 r. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Staszowie, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 3384/6 o pow. 0,0847 ha, 3384/8 o pow. 0,0070 ha objętych prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgami wieczystymi KI1A/00041231/3, KI1A/00046923/6.

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 572), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Oleśnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1327 w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją kablową.

Na podstawie:
• art. 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 roku, poz. 572);
• art. 401 ust. 3, ust. 4 i ust. 8 w związku z art. 389 pkt 9) i art. 390 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.);
Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Gminy Połaniec z siedzibą przy ul. Ruszczańskiej 27, 28-230 Połaniec, działającej przez pełnomocnika Panią Barbarę Sekulską-Dul, z dnia 26.02.2024 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu 26.02.2024 r.) uzupełnionego w dniach 19.04.2024 r. i 29.04.2024 r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:
1. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Wschodnia (na działce o nr ewid. 4525, obręb 0001 Połaniec, gm. Połaniec, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie) rurociągu - sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE100 RC SDR17 o średnicy Ø180 w rurze osłonowej PE100 RC SDR17,6 o średnicy Ø 315, metodą przewiertu sterowanego;
2. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Czarna Staszowska (na działce o nr ewid. 8618, obręb 0001 Połaniec, gm. Połaniec, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie) rurociągu - sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE100 RC SDR17 o średnicy Ø180 w rurze osłonowej PE100 RC SDR17,6 o średnicy Ø 315, metodą przewiertu sterowanego;
3. prowadzenie przez lewy wał przeciwpowodziowy (na działce o nr ewid. 3952, obręb 0001 Połaniec, gm. Połaniec, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie) rurociągu - sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE100 RC SDR17 o średnicy Ø180 w rurze osłonowej PE100 RC SDR17,6 o średnicy Ø 315, metodą przewiertu sterowanego;
4. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisły, rzeki Czarnej Staszowskiej i rzeki Wschodniej nowego obiektu budowlanego będącego jednocześnie przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE100 RC SDR17 o średnicy Ø180 w rurze osłonowej PE100 RC SDR17,6 o średnicy Ø 315 w granicach działek o nr ewid.:
• 284/1, 283, 130/5, 173, 257/2, 660, 257/1, 240/1, 240/2, 240/3, 221/3, 59 i 41/1 obręb 0005 Łęg, jednostka ewidencyjna 261205_5 Połaniec – obszar wiejski, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie;
• 5082, 4526, 4918, 5083, 4919/6, 4778/2, 4498/1, 4779/6, 4779/7, 4779/8, 4779/9, 4779/10, 4919/4, 5006/1, 5007, 5009/1, 5009/2, 5006/2, 4790, 4782, 4783, 3722, 3724, 3730, 3950, 3953, 3960, 4061, 4777/1, 4777/4, 6415/1, 6415/2, 4778/1, 4414, 4769, 4348/1, 4349/1, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4412, 4413, 4411, 4410, 4401, 4402, 4400, 4397, 4398, 4399, 4396, 4347/1, 4347/2, 4337, 4343, 4344, 4345, 4346, 4296, 4297, 8617, 3871, 3745, 4276, 4277, 4275, 3829, 4215, 4221, 4216, 4206, 4204, 4205, 4217, 4130, 4148, 4045, 4129, 3723, 3718, 3708, 3674, 4060, 4059, 4038, 4027, 4028, 4037, 6486, 4036, 3951, 3952, 4025, 4535, 4780 obręb 0001 Połaniec, jednostka ewidencyjna 261205_4 Połaniec – miasto, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

Decyzja

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104, art. 107, art. 109 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Korytnica – Zadoły z dnia 22.11.2023 roku

Starosta Staszowski orzeka:

1. zatwierdzić statut spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Korytnica, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie stanowiący integralną część niniejszej decyzji.
2. niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów oraz Starostwie Powiatowym w Staszowie na okres 14 dni, a także zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Pawła Piórkowskiego w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Połańcu, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 4546 i 4701 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na podwieszeniu projektowanego kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej zostanie załatwiona w terminie do dnia 18.08.2024 r.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki numer 1593, 1596/9, 1596/14 obręb Staszów, gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka numer 1/2, obręb Grabki Małe, gmina Gnojno z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki numer: 290/1, 290/2, obręb Niedźwiedź, gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka numer 91, obręb Korytnica, gmina Szydłów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka numer 694/2, obręb Korytnica, gmina Szydłów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka numer 1193, obręb Kłoda, gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka numer 800, 801, obręb Ruszcza, gmina Połaniec z działkami sąsiednimi

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie:

- art. 10 § 1, art. 49 § 1 i § 3 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2035r. poz. 572)
- art. 414 ust. 1 pkt 2), art. 418 ust. 1, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2) lit. a) i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r., poz. 1478 ze zm.);
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że decyzją znak: KS.ZUZ.4210.41.2024.WP z dnia 03.06.2024r. stwierdzono na wniosek wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego na rzecz P.H.U. „PROGRES” Hurtownia Wielobranżowa Helena Suska z siedzibą na ul. Krakowskiej 44, 28-200 Staszów decyzją Starosty Staszowskiego znak: OŚ.6341.3.2011.IIIA z dnia 29.04.2011r. w zakresie szczególnego korzystania z wód w zakresie poboru wody podziemnej z istniejącej studni kopanej położonej na działce nr ewidencyjny 2533/7 przy ul. Krakowskiej 44 dla celów technologicznych tj. pralnia, myjnia samochodowa w m. Staszów, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.

STAROSTY STASZOWSKIEGO
z dnia 5 czerwca 2024r.
o wygaśnięciu decyzji o rejestracji pojazdów

Starosta Staszowski, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024, poz. 572) w związku z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości  (Dz. U. z 2023, poz. 1394) zawiadamia, że decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem   14 marca 2005r., dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, (jeżeli pojazd im podlega), przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie wymienionej ustawy, wygasają z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024r.

Powyższe nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

W przypadku wygaśnięcia decyzji o rejestracji, pojazd może być powtórnie zarejestrowany.

Zestawienie numerów rejestracyjnych pojazdów, które kwalifikują się do wygaśnięcia decyzji o rejestracji pojazdu przekazane zostało Staroście Staszowskiemu przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji i znajduje się w załączniku do niniejszego zawiadomienia.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka numer 75, obręb Bogoria, gmina Bogoria - miasto z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki numer: 274, 285/1, obręb Krzywołęcz, gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka numer 695/9, obręb Podmaleniec, gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka numer 1487, obręb Ossala, gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 1563 obręb Kurozwęki gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 436 obręb Kłoda gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic - działki o nr 1402, 1403 obręb Osiek obr.01 gmina Osiek z działkami sąsiednimi

INFORMACJA
O ODWOŁANIU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) odwołuje
przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Rytwianach, gmina Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1415/1 o pow. 21,3700 ha, wyznaczony na dzień 28 maja 2024 r., godz.10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Staszowie przy ul. Piłsudskiego 7, sala konferencyjna pokój A 219 (I piętro).

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 138, 139 obręb Kąty gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia / wznowienia punktów granicznych - działka o nr 293 obręb Matiaszów gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 715, 3020, 760 obręb Suchowola gmina Osiek z działkami sąsiednimi

Informacja o wyniku przetargu

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Starosta Staszowski podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.

Informacja o wyniku przetargu

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Starosta Staszowski podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic - działka o nr 211 obręb Budy gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic - działka o nr 6 obręb Zagorzyce gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działka o nr 288/2 (ark.2) obręb Brzeziny gmina Szydłów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działka o nr 2254 (ark.2) obręb Szydłów gmina Szydłów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 1083 obręb Święcica gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

OBWIESZCZENIE

Na podstawie:

- art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 t.j.);
- art. 389 pkt 2) i pkt 6), art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 lit. a), art. 401 ust. 1, ust. 3, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.),
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że decyzją znak: KR.ZUZ.4.4210.300.2023.AS z dnia 06.05.2024 r. udzielono na rzecz Gminy Oleśnica, z siedzibą na ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, pozwolenia wodnoprawnego na: