Na podstawie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a, art. 6 pkt 2, art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Józef Mazur o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

            orzekam

Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Krzczonowice gm. Staszów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 133, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11dn 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa zgodnej z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IPP-II.6733.2.2021.XI z dnia 14.05.2021 r.

Na podstawie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a, art. 6 pkt 2, art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polskiej Spółki GazownictwaSp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Józef Mazur o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

                      orzekam

 Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie Krzczonowice gm. Staszów, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 302, objętej księgą wieczystą KI1A/00016251/5 i 303, objętej księgą wieczystą KI1A/00039170/0, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 17,6 dn 90 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa zgodnej z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IPP-II.6733.2.2021.XI z dnia 14.05.2021 r.

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)

                                             Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Krzczonowice gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 18 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 100 RC SDR 11 dn. 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu powyżej 10,0 kPa do 0,5 MPa włącznie.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki o nr 1068/1 (arkusz 1) obręb Szydłów gmina Szydłów

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)

                                                                                     Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rytwiany gm. Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1575/2, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur dn225 mm PE.

o czynnościach wyznaczenia ujawnionych w ewidencji punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działki o nr 640 obręb Pliskowola gmina Osiek

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych  działek o nr 185/1 i 186/1 obręb Ponik gmina Staszów

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)

                                                                               Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Połaniec gm. Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 4886 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Połaniec na działkach o nr ewidencyjnym 4798, 4818/2, 4893, 4941, 4963, 4890, 4888, 4887, 4886, 4885, 4884/1, 4883, 4882, 4881/2 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 4882.

o czynnościach pomiaru na potrzeby regulacji stanu prawnego działki o nr 1290/19 obręb Koniemłoty gmina Staszów

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki o nr 476 obręb Łaziska gmina Staszów

Na podstawie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a, art. 6 pkt 2, art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Józef Mazur o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

                                                                                              orzekam

 Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Koniemłoty gm. Staszów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1255, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 dn 90 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa zgodnej z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IPP-II.6733.2.2021.XI z dnia 14.05.2021 r.

            Na podstawie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a, art. 6 pkt 2, art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Józef Mazur o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

                                                                               orzekam

 Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Krzczonowice gm. Staszów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 245, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 dn 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa zgodnej z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IPP-II.6733.2.2021.XI z dnia 14.05.2021 r.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki o nr 14 (arkusz 1) obręb Wola Żyzna gmina Szydłów

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia przebiegu granic działek o nr 3002, 3003, 3009 obręb Suchowola gmina Osiek

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki o nr 1121/4 obręb Niziny gmina Tuczępy powiat Busko-Zdrój

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899.)

                                  Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Podmaleniec gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 203, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka instalacji gazowej PE100RC w ramach zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacja robót budowlanych dla zadań związanych z budową sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w m. Podmaleniec gm. Staszów.

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899.)

                                                                Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Podmaleniec gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 354/2, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka instalacji gazowej PE100RC w ramach zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacja robót budowlanych dla zadań związanych z budową sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w m. Podmaleniec gm. Staszów.

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899.)

                                                                                       Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Podmaleniec gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 354/1, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka instalacji gazowej PE100RC w ramach zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacja robót budowlanych dla zadań związanych z budową sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w m. Podmaleniec gm. Staszów.

o czynnościach związane z opracowaniem opinii, w tym ustalenie i oznaczenie granicy działki numer 18/1, wyznaczenie w terenie obszaru gruntu wnioskowanego do zasiedzenia, pomiar sytuacyjny do opracowania opinii zleconej przez Sąd - działka o nr 18/1 obręb Grzybów gmina Staszów

Starosta Staszowski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z  2021 r., poz. 1899 ze zm.), zarządzenia Nr 70/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 maja 2021 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz sporządzony dla  nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

o czynnościach podziału i pomiaru działek o nr 5733. 5734/2 obręb Staszów gmina Staszów

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki o nr 118 obręb Niekrasów gmina Osiek

o czynnościach ustalenia granic działek o nr 36, 55 obręb Ujazdek gmina Bogoria

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 roku,  poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 6a ust 1 i art. 8d ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016, poz. 703) zawiadamiam, iż z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przeczów, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 59 o pow. 0,3400 ha, 273 o pow. 4,0900 ha i 399 o pow. 0,5500 ha,

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia się, że sprawa wydania decyzji w trybie art. 8d w związku z art. 6a ust 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 703) dotycząca zatwierdzenia statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Bogoria, nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie z uwagi na wstrzymanie z urzędu  wykonanie ostatecznej decyzji Starosty Staszowskiego z dnia 16.04.2021 roku, znak: GN-II.6821.1.4.2019 orzekającej o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Bogoria, położonej w Bogorii, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 119 o pow. 49,7900 ha, 323 o pow. 19,0800 ha i 373 o pow. 1,5500 ha.

Działając na podstawie art. 152 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.) oraz art. 8o ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.)

postanawiam

wstrzymać z urzędu wykonanie ostatecznej decyzji Starosty Staszowskiego z dnia 16.04.2021 roku, znak: GN-II.6821.1.4.2019 orzekającej o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Bogoria, położonej w Bogorii, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 119 o pow. 49,7900 ha, 323 o pow. 19,0800 ha i 373 o pow. 1,5500 ha.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej o nr 703 obręb Borzymów gmina Oleśnica

zawiadamiam

że na wniosek Inwestora - Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.a z siedzibą w Grzybowie, 28-200 Staszów - działającego przez pełnomocnika z dnia 08 września 2021 uzupełniony w dniu 21 października 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rozbiórkę oraz zatwierdzenia projektu rozbiórki linii napowietrznej 30 kV Rytwiany (od słupa nr 1 do 39 oraz 49) na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami (w załączeniu obwieszczenia)

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - działki ewidencyjnej o nr 4639 obręb Połaniec gmina Połaniec