Starosta Staszowski działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1,ust.7 § 8 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j .Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 6/2024 z dnia 17.01.2024 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Połańcu, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 5431/2 o pow. 0,0311 ha, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KI1A/00047483/6.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-III.6840.3.2022-ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie2024-03-22 12:24
Download this file (GN-III.6840.3.2022-regulamin.pdf)Regulamin pracy komisji przetargowej2024-03-22 12:24