o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki numer 1593, 1596/9, 1596/14 obręb Staszów, gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka numer 1/2, obręb Grabki Małe, gmina Gnojno z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki numer: 290/1, 290/2, obręb Niedźwiedź, gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka numer 91, obręb Korytnica, gmina Szydłów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka numer 694/2, obręb Korytnica, gmina Szydłów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka numer 1193, obręb Kłoda, gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka numer 800, 801, obręb Ruszcza, gmina Połaniec z działkami sąsiednimi

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie:

- art. 10 § 1, art. 49 § 1 i § 3 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2035r. poz. 572)
- art. 414 ust. 1 pkt 2), art. 418 ust. 1, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2) lit. a) i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r., poz. 1478 ze zm.);
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że decyzją znak: KS.ZUZ.4210.41.2024.WP z dnia 03.06.2024r. stwierdzono na wniosek wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego na rzecz P.H.U. „PROGRES” Hurtownia Wielobranżowa Helena Suska z siedzibą na ul. Krakowskiej 44, 28-200 Staszów decyzją Starosty Staszowskiego znak: OŚ.6341.3.2011.IIIA z dnia 29.04.2011r. w zakresie szczególnego korzystania z wód w zakresie poboru wody podziemnej z istniejącej studni kopanej położonej na działce nr ewidencyjny 2533/7 przy ul. Krakowskiej 44 dla celów technologicznych tj. pralnia, myjnia samochodowa w m. Staszów, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.

STAROSTY STASZOWSKIEGO
z dnia 5 czerwca 2024r.
o wygaśnięciu decyzji o rejestracji pojazdów

Starosta Staszowski, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024, poz. 572) w związku z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości  (Dz. U. z 2023, poz. 1394) zawiadamia, że decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem   14 marca 2005r., dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, (jeżeli pojazd im podlega), przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie wymienionej ustawy, wygasają z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024r.

Powyższe nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

W przypadku wygaśnięcia decyzji o rejestracji, pojazd może być powtórnie zarejestrowany.

Zestawienie numerów rejestracyjnych pojazdów, które kwalifikują się do wygaśnięcia decyzji o rejestracji pojazdu przekazane zostało Staroście Staszowskiemu przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji i znajduje się w załączniku do niniejszego zawiadomienia.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka numer 75, obręb Bogoria, gmina Bogoria - miasto z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki numer: 274, 285/1, obręb Krzywołęcz, gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka numer 695/9, obręb Podmaleniec, gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka numer 1487, obręb Ossala, gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 1563 obręb Kurozwęki gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 436 obręb Kłoda gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic - działki o nr 1402, 1403 obręb Osiek obr.01 gmina Osiek z działkami sąsiednimi

INFORMACJA
O ODWOŁANIU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) odwołuje
przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Rytwianach, gmina Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1415/1 o pow. 21,3700 ha, wyznaczony na dzień 28 maja 2024 r., godz.10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Staszowie przy ul. Piłsudskiego 7, sala konferencyjna pokój A 219 (I piętro).

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 138, 139 obręb Kąty gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia / wznowienia punktów granicznych - działka o nr 293 obręb Matiaszów gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 715, 3020, 760 obręb Suchowola gmina Osiek z działkami sąsiednimi

Informacja o wyniku przetargu

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Starosta Staszowski podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.

Informacja o wyniku przetargu

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Starosta Staszowski podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic - działka o nr 211 obręb Budy gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic - działka o nr 6 obręb Zagorzyce gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działka o nr 288/2 (ark.2) obręb Brzeziny gmina Szydłów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działka o nr 2254 (ark.2) obręb Szydłów gmina Szydłów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 1083 obręb Święcica gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

OBWIESZCZENIE

Na podstawie:

- art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 t.j.);
- art. 389 pkt 2) i pkt 6), art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 lit. a), art. 401 ust. 1, ust. 3, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.),
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że decyzją znak: KR.ZUZ.4.4210.300.2023.AS z dnia 06.05.2024 r. udzielono na rzecz Gminy Oleśnica, z siedzibą na ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, pozwolenia wodnoprawnego na:

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 311 obręb Tuklęcz gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek firmy PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, reprezentowanej przez Panią Agatę Woźniak w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Szydłowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 607/4 w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ziemno-kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją światłowodową o długości 37 m, dwóch studzienek kablowych oraz zasobnika kablowego zostanie załatwiona w terminie do dnia 30.06.2024 r.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działka o nr 613 obręb Witowice gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 572), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Połańcu, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 4546 i 4701 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na podwieszeniu projektowanego kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej.

Na podstawie:

  • 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 572);
  • 401 ust. 3 i ust. 4, art. 414 ust. 1 pkt 2), art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1478 ze zm.)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku P.H.U. Progres Hurtownia Wielobranżowa Helena Suska, z siedzibą na ul. Krakowskiej 44, 28-200 Staszów działająca za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jana Suska z dnia 07.022024r. (13.02.2024r. data wpływu do Zarządu Zlewni w Sandomierzu) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wygaszenia decyzji Starosty Staszowskiego znak: OŚ.6341.3.2011.III.A. z dnia 29.04.2011r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody podziemnej z istniejącej studni kopanej położonej na działce nr ewid. 2533/7 w m. Staszów, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 oraz stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

sporządzony dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Staszowie przeznaczonej do oddania w dzierżawę