OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Oleśnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1468 w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu prac budowlano-montażowych związanych z budową sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z wymianą stanowiska słupowego.
Zgodnie z zapisem w rejestrze ewidencji gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Staszowie nieruchomość położona w Oleśnicy, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1468 pozostaje we władaniu samoistnym osoby fizycznej.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (obwieszczenie(wszczęcie)_GN-V.6821.23.2023.pdf)obwieszczenie(wszczęcie)_GN-V.6821.23.2023.pdf2024-03-01 10:11