Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.) w związku z 401 ust. 1, ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony postępowania, że decyzją znak: KR.ZUZ.4.4210.313.2023.PA z dnia 05.03.2024 r. udzielono dla Gminy Osiek pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisła nowego obiektu budowlanego, tj. budowa kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 355/2, 355/1, 354/1, 353/1, 361, 499/1, 498/1, 495, 496/1, 494, 445, 490/1, 1184/4, 335, 333/1, 331/1, 329/1, 1359/2, 1359/1, 327, 325/1, 492/2, 492/1, 493/1, 499/3, 501/1, 511/1, 323/1, 321/1, 319/1, 317/1, 165, 443, 416, 417, 441/1, 155, 239/1, 238/1, 237/1, obręb 0011 Osiek obr. 02, gm. Osiek, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Obwieszczenie KR.ZUZ.4.4210.313.2023.PA.pdf)Obwieszczenie KR.ZUZ.4.4210.313.2023.PA 2024-03-07 09:20