z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2016 rok        

z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Kolonia Pęcławice, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki: 114/2 o pow. 0,0500 ha.

z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2016 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz nieruchomoś Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2016-2018

z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2016 rok     

z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie

 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2016 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie likwidacji pojazdu, który na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu stał się własnością Powiatu Staszowskiego     

z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie rozliczania niektórych kosztów związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego     

z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno-finansową dla zadania pn.: ,,Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych pbiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim".