z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2016 rok     

z dnia 01 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego prac remontowych polegających na.: „Dostosowaniu lokalu mieszkalnego będącego własnością Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym w Sichowie Dużym na dz. nr ew.1155/3, do zaleceń decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 11 grudnia 2015 roku znak: PINB.lioA.5160.6.7.2014” realizowanych zgodnie z Umową Nr IZ.5.2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku

z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania polegającego na wykonaniu aneksu do studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno – finansową dla projektu pn.: „Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie”.

z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie ustalania zasad przyznawania pracownikom Starostwa Powiatowego w Staszowie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz okularów korygujących wzrok

z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Budziskach, gm. Łubnice, oznaczonej numerem działki 94/5 o pow. 0,0300 ha na rzecz jej użytkowania wieczystego.

z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Staszowie

z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. leśnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2016 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Staszowie      

z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2016 rok