z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. gospodarki leśnej i ochrony przyrody - zastępcy naczelnika w Wydziale ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.

z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2016 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie  

z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania polegającego na wykonaniu studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno-finansową dla zadania pn.:  " Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim".  

z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2016 rok

z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarzązdenia Nr 16/16 Starosty Staszowskiego z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiacej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Beszowa, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 387/1 o pow. 0,0300 ha, 387/2 o pow. 0,3000 ha.

z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad przyznawania oraz maksymalnej wysokości świadczeń o charakterze fakultatywnym, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2016 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie.

z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiacej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Beszowa, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 387/1 o pow. 0,0300 ha, 387/2 o pow. 0,3000 ha. 

z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2015 rok

z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  projektu uchwały Rady Powiatu w Staszowie  w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2022, w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych”.