z dnia 1 września 2016 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego w 2016 roku                 

z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2016 rok      

z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania polegającego na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu poprawy jego efektywności energetycznej i nadania mu nowej funkcji społecznej i kulturalnej”.

z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2016 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

      

z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania polegającego na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz obiektach edukacyjnych Powiatu Staszowskiego”.

z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2016 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o jego przepadku na rzecz powiatu.

z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego wewnętrznej komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie  

z dnia 4 lipca2016 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego