Na podstawie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a, art. 6 ust. 2, art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Andrzej Drapała o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

                                                                                                  orzekam

Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Rytwiany gm. Rytwiany, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 446/1, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rytwiany na działkach o nr ewidencyjnym 147/2, 147/1, 156/2, 157, 158, 159/1, 160, 161, 446/1, 447/1, 449/1, 450, 401/3, 1034/3, 381 wraz z przyłączami do punktu gazowego na działkach o nr ewidencyjnym 161, 450, 401/3, zgodnej z ostateczną decyzją Wójta Gminy Rytwiany o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IŚ.6733.30.2020. DK z dnia 26.01.2021 r.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (decyzja_GN-V.6821.8.2021.pdf)decyzja_GN-V.6821.8.2021.pdf2021-10-18 14:47