Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

                                                                                                             informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  z siedzibą w Tarnowie, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Podmaleniec gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 403, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka instalacji gazowej PE100RC w ramach zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacja robót budowlanych dla zadań związanych z budową sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w m. Podmaleniec, gm. Staszów.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (ogłoszenie_GN-V.6821.27.2021.pdf)ogłoszenie_GN-V.6821.27.2021.pdf2021-10-19 12:42