sporządzony dla nieruchomości położonej w Bogorii, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 632 o pow. 0,6400 ha, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, celem opublikowania - BIP.

informuję o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Niedziałki, gm. Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 538, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Niedziałki, gmina Rytwiany na działkach o nr ewidencyjnym 342/3, 538, 453 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 453.

informuję o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Niedziałki, gm. Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 538, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Niedziałki, gmina Rytwiany na działkach o nr ewidencyjnym 154, 538, 597 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 597.

informuję o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Niedziałki, gm. Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 538, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Niedziałki, gmina Rytwiany na działkach o nr ewidencyjnym 381/3, 538, 415 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 415.

o postępowania dotyczącym wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego:

- uzupełnienie wpisu do  rejestru zespołu  pałacowo parkowego Dzięki w Wiązownicy Kolonii (nr rej. A892), wraz z terenem dawnego ogrodu, na działkach ewidencyjnych nr 146/10, 146/20 (pozostała część), 385/1 (droga), 823 (droga)

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, polegającej na wykonaniu prac budowlano-montażowych polegających na budowie linii wysokiego napięcia 110 kV (napowietrznej i kablowej ułożonej w ziemi) wraz ze słupem stalowym kratowym na działce położonej w w obrębie Grzybów, gm. Staszów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 997.

o postępowania dotyczącym wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego

- teren dawnego cmentarza przykościelnego w granicach ogrodzenia przy kościele pw. Św Apostołów Piotra i Pawła w miejscowości Beszowa wraz z murem, na działce ewidencyjnej nr 443 (część) oraz nr 475 (część, droga) , obręb:0001, Beszowa, gm. Łubnice, pow. staszowski.

Uzupełnienie informacji urzędowej 09.07.2020

Udostępniająca PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Osówka, gm. Szydłów oznaczoną numerem ewidencyjnym 58/1 o pow. 0,14 ha, w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia wraz ze stanowiskiem słupowym niskiego napięcia, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „PBW na rozbudowę i przebudowę sieci średniego i niskiego napięcia ze stacji transf. OSÓWKA II w m. Osówka gm. Szydłów – RE Busko”.

Ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Osówka, gmina Szydłów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 149, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia w związku z zamiarem realizacji zadania „PBW na rozbudowę i przebudowę sieci średniego i niskiego napięcia ze stacji transf. Osówka II w m. Osówka gm. Szydłów – RE Busko”.

Udostępniająca PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Osówka, gm. Szydłów oznaczoną numerem ewidencyjnym 149 o pow. 0,03 ha, w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia.

Ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Osówka, gmina Szydłów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 92, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego i średniego napięcia w związku z zamiarem realizacji zadania „PBW na rozbudowę i przebudowę sieci średniego i niskiego napięcia ze stacji transf. Osówka II w m. Osówka gm. Szydłów – RE Busko”.

Udostępniająca PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Osówka, gm. Szydłów oznaczoną numerem ewidencyjnym 92 o pow. 2,88 ha, w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia wraz ze stanowiskiem słupowym niskiego napięcia.

Ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Osówka, gmina Szydłów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 90, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego i średniego napięcia (w tym jednego stanowiska słupowego średniego i niskiego napięcia) w związku z zamiarem realizacji zadania „PBW na rozbudowę i przebudowę sieci średniego i niskiego napięcia ze stacji transf. Osówka II w m. Osówka gm. Szydłów – RE Busko”.

Udostępniająca PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Osówka, gm. Szydłów oznaczoną numerem ewidencyjnym 90 o pow. 4,22 ha, w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia wraz ze stanowiskiem słupowym niskiego napięcia.

Ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Grzybów, gmina Staszów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 851/5, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna zezwolenia na wykonanie prac budowlano – montażowych związanych z budową linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV w związku z zamiarem realizacji zadania obejmującego budowę ok. 1800 m (1,8 km) sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie.

Ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Grzybów, gmina Staszów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 838, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna zezwolenia na wykonanie prac budowlano – montażowych związanych z budową linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV w związku z zamiarem realizacji zadania obejmującego budowę ok. 1800 m (1,8 km) sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie.

w sprawie ogłoszenia projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Szydłów obręb Gacki

 orzekająca o nieodpłatnym nabyciu z dniem 01 stycznia 2016 roku przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Staszowskiego, z mocy prawa, mienia po wykreślonym z rejestru sądowego podmiocie pod nazwą Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Zwycięstwo" w Szwagrowie, tj. prawa własności nieruchomości położonej na terenie Powiatu Staszowskiego, gmina Osiek, obręb Ossala, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 678 o pow. 0,56 ha, dla której Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KI1A/00011514/2.

o wyznaczeniu punktów granicznych

(Połaniec działki nr 2151 i 2152)

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zawiadamiam, że sprawa dotycząca ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu współnot, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w Bogorii, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 119 o pow. 49,7900 ha, 323 o pow. 19,0800 ha i 373 o pow. 1,5500 ha, nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że sprawa dotycząca ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu współnot, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przeczów, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 59 o pow. 0,3400 ha, 273 o pow. 4,0900 ha i 399 o pow. 0,5500 ha, nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie.

o nieodpłatnym nabyciu z dniem 01 stycznia 2016 roku przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Staszowskiego, z mocy prawa, mienia po wykreśłonym z rejestru sądowego podmiocie pod nazwą Spółdzielcze Zrzeszenia Budowy Domów Jednorodzinnych w Staszowie, ul. Wschodnia 14/37, tj. prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Powiatu Staszowskiego, gmina Staszów, obręb Staszów - miasto, przy ul. Legionów Polskich, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 4808 o pow. 0,0308 ha.

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Trzcianka, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 405 o pow. 0,1100 ha.

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Suchowola, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1634 o pow. 0,4800 ha, 1917 o pow 0,2900 ha, 1958 o pow. 2,0200 ha, 1999 o pow. 0,6800 ha, 2000 o pow. 0,8900 ha, 2041 o pow. 0,4400 ha, 2130 o pow. 1,2000 ha i 3129 o pow. 0,5600 ha.

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Matiaszów, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 270 o pow. 1,8000 ha i 271 o pow. 0,7700 ha.

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Mikołajów, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 46 o pow. 0,0600 ha, 87 o pow. 0,2200 ha i 13 o pow. 0,1400 ha.

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Osiek, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1702/1 o pow. 0,5766 ha i 1708 o pow. 0,0742 ha.

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Rudniki, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 587 o pow. 0,5500 ha.

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Okrągła, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 124 o pow. 0,1800 ha, 181 o pow. 0,0800 ha, 440 o pow. 0,9000 ha i 441 o pow. 0,1300 ha.