Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735), art. 124 i 124a w związku z art. 113 ust. 6, 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Gminy Szydłów, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Szydłów, gm. Szydłów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1171/1, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z budową zestawu hydroforowego w kontenerze technicznym.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że sprawa dotycząca ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przeczów, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 59 o pow. 0,3400 ha, 273 o pow. 4,0900 ha i 399 o pow. 0,5500 ha, nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, w sprawie udostępnienia  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Połaniec, gm. Połaniec oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 914, w celu wykonania czynności polegających na wymianie przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Połaniec – Chmielów tor I.

o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego dla:

- otoczenia wpisanego do rejestru zabytków zespołu zabytkowych elementów indywidualnych objętych ochroną konserwatorską  poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych jako dwór w miejscowości  Gorzków nr rej. A846/1 oraz Park w miejscowości Gorzków A846/2, w obszarze nieruchomości nr: 313/5, 228,239 (część), 241, obręb 0006 Gorzków, Gmina Bogoria pow. Staszowski

 Na podstawie art. 6a i art. 8d w związku z art. 9 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 703), art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) po rozpoznaniu wniosków o ustalenie uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Bogoria

orzekam

  • ustalić wykaz uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Bogoria, położonej w Bogorii, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 119 o pow. 49,7900 ha, 323 o pow. 19,0800 ha i 373 o pow. 1,5500 ha oraz wykaz obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
  • wykaz, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej decyzji,
  • odmówić wpisania do wykazu, o którym mowa w pkt. 1, następujących wnioskodawców: Jolanty Gałęza-Terelak, Witolda Terelak, Ewy Gondek, Bożeny Rożek i Teresy Zientkiewicz,
  • wykaz, o którym mowa w ust. 2 podlega z urzędu wpisowi do ewidencji gruntów.

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.), art. 124 i 124a w związku z art. 113 ust. 6 i 7, 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Bogdan Wiśniewski, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kłoda, gmina Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 1305 i 896, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami z rur PE 225, 160, 63, 25 mm w miejscowości Kłoda, gm. Rytwiany.

Działając na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) w związku z art. 114 ust. 3 i 4 tej ustawy oraz art. 26 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

Na podstawie art. 124 i 124a, art. 6 pkt. 2, art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz art. 49, 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Andrzej Drapała o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.), art. 124 i 124a w związku z art. 113 ust. 6, 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że sprawa ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Borzymów, gmina Oleśnica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 415 o pow. 0,5000 ha, nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że sprawa ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bydłowa, gmina Oleśnica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 244 o pow. 1,0500 ha i 245 o pow. 0,3300 ha, nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie.

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kępie, gmina Oleśnica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 22 o pow. 0,0300 ha i 92 o pow. 0,0500 ha

orzekam

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Kępie, gmina Oleśnica, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pieczonogi, gmina Oleśnica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 323 o pow. 1,0200 ha, 751 o pow. 0,2400 ha, 752 o pow. 0,2300 ha i 753 o pow. 0,9600 ha

orzekam

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Pieczonogi, gmina Oleśnica, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie  Podlesie, gmina Oleśnica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 1121 o pow. 0,2100 ha, 1129 o pow. 0,1000 ha, 1130 o pow. 0,2500 ha, 1150 o pow. 0,1200 ha, 1161 o pow. 0,5600 ha, 1162 o pow. 0,2000 ha, 1186 o pow. 0,1000 ha, 1190 o pow. 0,0300 ha, 1211 o pow. 0,1100 ha, 1216 o pow. 0,0300 ha, 1239 o pow. 0,0500 ha, 1248 o pow. 0,0700 ha, 1276 o pow. 0,1000 ha

orzekam

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Podlesie, gmina Oleśnica, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020, poz. 256 ze zm.)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie  Sichów Mały, gmina Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1074 o pow. 0,4700 ha

orzekam

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Sichów Mały, gmina Rytwiany, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie  Sichów Duży, gmina Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 746 o pow. 0,1000 ha

orzekam

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Sichów Duży, gmina Rytwiany, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020  roku, poz. 256 ze zm.)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie  Pacanówka, gmina Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 203 o pow. 0,0100 ha

orzekam

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Pacanówka, gmina Rytwiany, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie  Kłoda, gmina Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 11 o pow. 0,3200 ha, 293 o pow. 0,4900 ha, 589 o pow. 0,2800 ha, 948 o pow. 0,3600 ha

orzekam

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Szydłów, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Szydłów, gm. Szydłów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1171/1, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z budową zestawu hydroforowego w kontenerze technicznym.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kłoda, gm. Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 1305, 896, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami z rur PE 225, 160, 63, 25 mm w miejscowości Kłoda, gm. Rytwiany.

Na podstawie art. 124, art. 124a, art. 6 pkt. 2, art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.) oraz art. 49, 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Maciej Dzik o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

orzekam