o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działki o nr 162, 178 obręb Czernica gmina Staszów z działkami sąsiednimi

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140) zawiadamia się, iż wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia, czy działki położone w obrębie Rejterówka, gmina Łubnice, oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 51 o pow. 0,05 ha, 52 o pow. 0,15 ha, 53 o pow. 1,27 ha, 54 o pow. 0,01 ha, 55 o pow. 3,13 ha, 80 o pow. 0,49 ha stanową mienie gromadzkie.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 822 obręb Sworoń gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działki o nr 401, 402 obręb Kiełczyna gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 1302, 1303, 1360, 1551 obręb Kurozwęki gmina Staszów z działkami sąsiednimi

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz stosownie do Zarządzenia Nr 103/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.10.2023 r. podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

sporządzony dla nieruchomości położonych w Staszowie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 3384/6 o pow. 0,0847 ha, 3384 o pow. 0,0070 ha przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, iż postępowanie prowadzone w trybie art . 12 ust. 4a, ust. 4f, ust.5, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 20 23 r. poz. 1 62 ) za nieruchomość położoną w Połańcu, oznaczoną numer em działki 5228/1 o pow. 0,0007 ha, która na podstawie decyzji nr 5 52.2/2023 Starosty Staszowskiego z dnia 30 .01.2023 roku znak: B II.6740.5.5 2.2.2022ES zmienionej postanowieniem z dnia 14.02.2023 roku znak: B II.6740.5.52.2.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona został a pod drogę gminną i stał a się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec , zostanie załatwiona w terminie do dnia 30.12.2023 r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że przygotowany został materiał dowodowy w sprawie ustalenia odszkodowania w trybie art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust.5, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 20 23 r. poz.
1 62 ) za nieruchomość położoną w Połańcu, oznaczoną numer em działki 5286/1 o pow. 0,0203 ha, która na podstawie decyzji nr 5 52.2/2023 Starosty Staszowskiego z dnia 30 .01.2023 roku znak: B II .6740.5.52.2.2022ES zmienionej postanowieniem z dnia 14.02.2023 roku znak: B II.6740.5.52.2.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona został a pod drogę gminną i stał a się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działki o nr 313, 314 obręb Kłoda gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działki o nr 696, 697 obręb Pliskowola gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 194/5 obręb Oględów gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki o nr 383, 426/5 obręb Osiek-Obr.01 gmina Osiek z działkami sąsiednimi

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 roku, poz. 162 z późn. zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek z dnia 20 września 2023r., skorygowany w dniach 20 i 23 października 2023r. Burmistrza Miasta i Gminy Osiek działającego przez pełnomocnika P. Marcina Walkiewicz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej łączącej wieś Suchowola z miejscowością Wiązownica” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 209, 300, 324, 325, 400, 401, 2996, obręb ewidencyjny 261204_5.0015 Suchowola, jednostka ewidencyjna 261204_5 Osiek – obszar wiejski.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 1205 obręb Kurozwęki gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działki o nr 545/17, 545/18, 545/19 obręb Zimnowoda gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 621 obręb Bogoria gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działki o nr 335/3, 363 obręb Sielec gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 72 obręb Matiaszów gmina Osiek z działkami sąsiednimi

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek spółki Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alinę Szeligę w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Staszowie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 147/4 i 5669/10 w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie światłowodowej linii telekomunikacyjnej na istniejącej oraz projektowanej podbudowie słupowej, zostanie załatwiona w terminie do dnia 31.01.2023 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.), art. 113 w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Staszów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 821/12 o pow. 0,0159 ha, 821/14 o pow. 0,0151 ha, 821/16 o pow. 0,0332 ha, 821/18 o pow. 0,0008 ha na rzecz Gminy Staszów.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 261 obręb Podlesie gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 151 obręb Szczeka gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 383, 384 obręb Mucharzew gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia / ustalenia / przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 1354 obręb Ossala gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 200 obręb Kolonia Bogoria gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 286/6, 286/5, 286/4, 301/2 obręb Niemścice gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 6371, 6372, 6373 obręb Połaniec gmina Połaniec z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 321 obręb Jurkowice gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 286/9 obręb Niemścice gmina Staszów z działkami sąsiednimi

sporządzony dla nieruchomości położonej w Staszowie, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki o nr 12, 67 obręb Osiek (obr.12) gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 12/1 obręb Tuklęcz gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 211 obręb Góra gmina Łubnice z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 1391, 1565 obręb Kurozwęki gmina Staszów z działkami sąsiednimi