Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek firmy PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, reprezentowanej przez Panią Agatę Woźniak w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Szydłowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 607/4 w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ziemno-kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją światłowodową o długości 37 m, dwóch studzienek kablowych oraz zasobnika kablowego zostanie załatwiona w terminie do dnia 30.04.2024 r.

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 z późn.zm.); art. 401 ust. 3 i 4, art. 390 ust. 1 pkt. 1 lit. b) art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 7, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.); Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, działającej za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Walczak; złożonego w dniu 10.10.2023 r. (data: 11.10.2023 r. wpływu do ZZ Sandomierz), wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. linii napowietrznej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Połaniec wzdłuż drogi gminnej – ul. Staszowska, zlokalizowanej na działkach o nr ewid.: 3723, 3942, 4070, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4108/4, 4109/2, 3730, 4061, 4091, obręb 0001 Połaniec, gmina Połaniec, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek spółki Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alinę Szeligę w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Staszowie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 147/4 i 5669/10 w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie światłowodowej linii telekomunikacyjnej na istniejącej oraz projektowanej podbudowie słupowej, zostanie załatwiona w terminie do dnia 31.03.2024 r.

o czynnościach ustalenia granic, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, przyjęcia granic - działka numer 335/3 oraz 363 obręb Sielec, gmina Staszów z działkami sąsiednimi

 

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz stosownie do Zarządzenia Nr 6/2024 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.01.2024 r. podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

sporządzony dla nieruchomości położonej w Połańcu oznaczonej numerem ewidencyjnym 5431/2 o pow. 0,0311 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działka numer 20 (arkusz 1) obręb Rudki, gmina Szydłów z działkami sąsiednimi

STAROSTA STASZOWSKI

działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1 i ust. 7, § 8 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j .Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 103/2023 z dnia 30.10.2023 r.

ogłasza

1. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Staszowie, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 3384/6 o pow. 0,0847 ha, 3384/8 o pow. 0,0070 ha objętych prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgami wieczystymi KI1A/00041231/3, KI1A/00046923/6.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka numer: 78 obręb Podlesie, gmina Bogoria z działkami sąsiednimi numer: 79, 86/4, 77, 32, 483 obręb Podlesie, gmina Bogoria.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka numer: 338/1, 337/1 obręb Smerdyna, gmina Staszów z działkami sąsiednimi numer: 339/1, 340/1, 335, 336, 378, 525,16 obręb Smerdyna, gmina Staszów.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że przygotowany został materiał dowodowy w sprawie ustalenia odszkodowania w trybie art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust.5, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 20 23 r. poz. 162 ze zm. ) za nieruchomość położoną w Połańcu, oznaczoną numer em działki 5783/1 o pow. 0,0042 ha, która na podstawie decyzji nr 5 52.1/2023 Starosty Staszowskiego z dnia 12 .01.2023 roku znak: B II.6740.5.52.1.2022ES zmienionej postanowieniem z dnia 28.02.2023 roku znak: B II.6740.5.52.1.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona został a pod drogę gminną i stał a się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec.

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej


Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S.A., w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Oleśnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1656/1, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na wykonaniu prac budowlano-montażowych związanych z budową sieci kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją kablową.

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S.A., w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Oleśnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1659, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na wykonaniu prac budowlano-montażowych związanych z budową sieci kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją kablową.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych, wznowienia znaków granicznych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - działka numer 4062 obręb Połaniec, gmina Połaniec miasto z działkami sąsiednimi numer: 4053, 4061, 4063, 4065, 4066, 4067,4093,4096 obręb Połaniec.

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej


Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Koniemłoty, gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1255, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 1415/1, 1416, 1417, 1418, 1419, 1617 obręb Rytwiany gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 1572 obręb Rytwiany gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 324/2 obręb Sielec gmina Staszów z działkami sąsiednimi

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 roku, poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2023 roku, poz. 775 z późn. zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Osiek działającego przez pełnomocnika P. Marcina Walkiewicz z dnia 20 września 2023 roku, uzupełniony w dniach 20 i 23 października 2023 roku wydana została decyzja Nr 4–1/2024 z dnia 03 stycznia 2024 roku, znak: B-II.6740.4.27.1.2023MB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej łączącej wieś Suchowola z miejscowością Wiązownica” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 209, 300, 324, 325, 400, 401, 2996, obręb ewidencyjny 261204_5.0015 Suchowola, jednostka ewidencyjna 261204_5 Osiek – obszar wiejski.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 301, 302, 303, 304, 305 obręb Sichów Duży gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 94 obręb Korytnica gmina Szydłów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 72/1 obręb Krzczonowice gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 1217, 1218, 1219 obręb Zrębin gmina Połaniec z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działki o nr 2383, 3115 obręb Suchowola gmina Osiek z działkami sąsiednimi

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, w trybie art. 113 w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) dotycząca wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Staszowie, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 821/12, 821/14, 821/16, 821/18 na rzecz Gminy Staszów zostanie załatwiona w terminie do dnia 31.03.2024 r.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 387/1 obręb Podmaleniec gmina Staszów z działkami sąsiednimi

DECYZJA

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 140) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów

orzekam

o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Jabłonica, gmina Szydłów, oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek: 148/2 o pow. 0,1292 ha, 158/4 o pow. 0,0585 ha, 161/2 o pow. 0,0390 ha, i 170/8 o pow. 0,0697 ha.

DECYZJA

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 140) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów

orzekam

o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Szydłów, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2.2493 o pow. 0,5400 ha

DECYZJA

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 140) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Bogoria

orzekam

o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Przyborowice, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 391 o pow. 0,3400 ha, 406 o pow. 0,0100 ha.

DECYZJA

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j.Dz. U. z 2022 r., poz. 140) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów

orzekam

o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Gacki, gmina Szydłów, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 1.414/3 o pow. 0,0907 ha

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO

Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S.A., w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Oleśnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1468, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na wykonaniu prac budowlano-montażowych związanych z budową sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z wymianą stanowiska słupowego.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 682/2, 549, 486, 488 obręb Podmaleniec gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 696 obręb Bukowa gmina Osiek z działkami sąsiednimi

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta z urzędu w trybie art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.) w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Połańcu, oznaczoną numerem działki 5783/1, o pow. 0,0042 ha, która na podstawie decyzji nr 5 52.1/2023 Starosty Staszowskiego z dnia 12.01.2023 roku znak: B II.6740.5.52.1.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona została pod drogę gminną i stała się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec, zostanie załatwiona w terminie do dnia 15.02.2024 r.