Ogłoszenie

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych dotyczących granic nieruchomości położonej w Potoku gm. Szydłów.(Franciszek Bekas, Wiesław Grzesik, Franciszek Tomaszewski)

Organizacja i przeprowadzenie imprezy integracyjnej pn. Spotkanie Wigilijne członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie.

Zawiadomienie o pomiarze związanym z podziałem działki nr 1594 i przyjęcie linii granicznej (Oleśnica, Zofia Jarecka, Helena Kumoń, Irena Lalewicz, Marianna Szklarz, Stanisław Skórski, Józef Skórski, Jan Skórski, Antoni Skórski, Marianna Rzepa, Marianna Przyłódzka, Helena Plewa)

Zawiadomienie o pomiarze związanym z podziałem działki nr 410 i przyjęcie linii granicznej (Niedziałki, Piotr Balicki, Jan Bator, Jan Bobek, Wincenty Bobek, Henryk Bryk, Irena Bryk, Fabian Bugaj, Henryk Dąbrowski, Władysław Kalina, Balbina Kotyra, Feliks Kubala, Leon Kuraś, Dominik Maj, Wacław Łukaszek, Stefan Maj, Władysława Majka, Antonina Pawełek, Jan Pawełek, Julian Ptak, Andrzej Puto, Teofil Puto, Nieustaleni s-cy Bryka Szymona, Marianna Sadłocha, Teofil Sadłocha, Stefan Wątroba, Józef Żyła, Piotr Zając, Marianna Żyła, Jan Sikora, Mieczysława Sikora)

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu i przyjęcia granic działek ewidencyjnych do podziału nieruchomości (Osiek, Zenobia Oczkowska, Nadzieja Kicińska, Paweł Kiciński).

w dniu 21 września 2015 roku zostało wszczęte na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach ul. Witosa 86; 25-651 Kielce działającego przez pełnomocnika p. Macieja Baradziej ul. Złota 11; 28-200 Staszów postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę Cieku od Oględowa na odcinku od km 4+943 do km 6+848 polegającą na przebudowie 28 szt. istniejących przepustów w miejscowości Sielec, Stefanówek, gmina Staszów.

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków, określających granice nieruchomości (Oleśnica, Stanisław Wyraz, Stanisław Głowniak, Feliksa Szczepaniak, Tadeusz Szczepaniak)

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Łęg w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 11.09.2015r. wydał decyzję, którą utrzymał w mocy decyzję Starosty Staszowskiego z dnia 21.07.2015r., znak: B.6740.1.1.2015.IIDOk w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia ostatecznej decyzji Nr 0k-39.1/2013 Starosty Staszowskiego z dnia 14.10.2013r., znak: B.6740.39.1.2013.IIDOk o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa dróg gminnych 54KDD, 61KDD i 62KDD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w Osieku".

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Łęg w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Łęg w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

sporządzony dla działek położonych na terenie gminy Bogoria w obrębie Moszyny stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

sporządzony dla działki położonej na terenie gminy Bogoria w obrębie Kolonia Pęcławice stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla celów ewidencji gruntów i budynków (Dobra, Józef Gądek)

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”,

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie w dniach od 21 sierpnia do 11 września 2015 wykazu sporządzonego dla samodzielnego lokalu lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku mieszkalnym nr 84 przy ul. 11 Listopada w Staszowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze prztargu ustnego nieograniczonego

 

w dniu 28 lipca 2015 roku zostało wszczęte na wniosek Gminy Rytwiany ul. Staszowska15, 28-236 Rytwiany postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

1.      poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych do celów pitnych i gospodarczych z ujęcia wód podziemnych „Ruda” za pomocą czterech istniejących studni głębinowych S-1, S-2, S-3 zlokalizowanych w m. Ruda i S-1wsp. zlokalizowanej w miejscowości Kłoda, gm. Rytwiany w ilości:

Qmax.godz = 67 m3/h

Qśr.d = 113,42 m3/d

Qmax.r = 406398,3 m3/r

2.      wprowadzania ścieków do ziemi – sklarowanych wód popłucznych pochodzących z płukania filtrów na istniejącej stacji uzdatniania wody za pomocą kanalizacji grawitacyjnej zakończonej wylotem Ø 200 mm do rowu melioracyjnego „od Rudy”  w km 3+800, w ilości:

Qmax.godz = 6,0 m3/h

Qśr.d = 40,1 m3/d

Qmax.r = 14636,5 m3/r.

Starosta Staszowski zawiadamia, że w dniu 06.08.2015r. zostało wniesione odwołanie od decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.1.1.2015.IIDOk z dnia 21.07.2015r. o odmowie stwierdzenia  wygaśnięcia ostatecznej decyzji Starosty Staszowskiego Nr Ok-39.1/2013 z dnia 14.10.2013r.; znak: B.6740.39.1.2013.IIDOk o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dróg gminnych 54KDD, 61KDD i 62KDD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w Osieku” na działkach, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1717* (1717/1, 1717/2), 1724/1* (1724/2, 1724/3), 2120* (2120/1, 2120/2), 2123* (2123/1, 2123/2), 2103* (2103/1, 2103/2, 2103/3), 2134* (2134/1, 2134/2), 2136/21* (2136/32, 2136/33), 2136/3* (2136/26, 2136/27), 1727/6* (1727/13, 1727/14), 1718* (1718/1, 1718/2), 1725/1* (1725/2, 1725/3), 2121* (2121/1, 2121/2), 2099* (2099/1, 2099/2), 2125* (2125/1, 2125/2), 2135* (2135/1, 2135/2), 2136/2* (2136/22, 2136/23, 2136/24, 2136/25), 2136/16* (2136/28, 2136/29), 1727/11* (1727/17, 1727/18), 1723/1, 2119* (2119/1, 2119/2), 2122* (2122/1, 2122/2), 2124* (2124/1, 2124/2), 2126* (2126/1, 2126/2), 2136/20* (2136/30, 2136/31), 1727/7* (1727/15, 1727/16) obręb Osiek, jednostka Osiek.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla celów ewidencji gruntów i budynków (Dobra, Józef Gądek)

Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Osiek została wydana w dniu 21 lipca 2015 roku decyzja znak: B.6740.39.1.2013.IIDOk o odmowie stwierdzenia  wygaśnięcia ostatecznej decyzji Starosty Staszowskiego Nr Ok-39.1/2013 z dnia 14.10.2013 roku, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dróg gminnych 54KDD, 61KDD i 62KDD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w Osieku” na działkach, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1717* (1717/1, 1717/2), 1724/1* (1724/2, 1724/3), 2120* (2120/1, 2120/2), 2123* (2123/1, 2123/2), 2103* (2103/1, 2103/2, 2103/3), 2134* (2134/1, 2134/2), 2136/21* (2136/32, 2136/33), 2136/3* (2136/26, 2136/27), 1727/6* (1727/13, 1727/14), 1718* (1718/1, 1718/2), 1725/1* (1725/2, 1725/3), 2121* (2121/1, 2121/2), 2099* (2099/1, 2099/2), 2125* (2125/1, 2125/2), 2135* (2135/1, 2135/2), 2136/2* (2136/22, 2136/23, 2136/24, 2136/25), 2136/16* (2136/28, 2136/29), 1727/11* (1727/17, 1727/18), 1723/1, 2119* (2119/1, 2119/2), 2122* (2122/1, 2122/2), 2124* (2124/1, 2124/2), 2126* (2126/1, 2126/2), 2136/20* (2136/30, 2136/31), 1727/7* (1727/15, 1727/16) obręb Osiek, jednostka Osiek.

o przeprowadzeniu pomiaru związanego z wyznaczeniem punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków w miejscowości Krzczonowice

      Działając na podstawie art. 124 i 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782), informuję o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości położonej w miejscowości Grzybów, gmina Staszów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 18/2 i udzielenie PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, reprezentowanej przez Pana Piotra Leję, zezwolenia na budowę linii SN 15kV kablem typu 3x XRUHAKXs 1x120mm2 ok. 100,0 mb. w ramach zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej – Grzybów Strefa B i C”.
      Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, pokój A6, osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w w/w sprawie.

o czynnościach związanych z ustaleniem granic nieruchomości (Połaniec, Tadeusz Jungiewicz)

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 51 (Gace Słupieckie, Baradziej Danuta, Szloch Krzysztof)

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 72 (Gace Słupieckie, Lolo Marian)

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 47 (Gace Słupieckie, Wodopój Wsi Gace Słupieckie)

Organizacja Wystawy Plenerowej Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w okresie od 15.07.2015 r. do 31.07.2015 r.

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015, poz. 782) informuje o wywieszeniu w dniach od 18 czerwca 2015 r. do dnia 9 lipca 2015 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie przy ul. Piłsudskiego 7 wykazu sporządzonego dla nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej. Przedmiotem najmu są pomieszczenia w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Staszowie, przy ul. 11 Listopada 1. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, I piętro, pokój A 27 (tel. 0-15 866 50 43).

Starosta Staszowski zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia ostatecznej decyzji Starosty Staszowskiego Nr Ok-39.1/2013 z dnia 14.10.2013 roku, znak: B.6740.39.1.2013.IIDOk o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pn.: „Budowa dróg gminnych 54KDD, 61KDD i 62KDD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w Osieku” na działkach, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1717* (1717/1, 1717/2), 1724/1* (1724/2, 1724/3), 2120* (2120/1, 2120/2), 2123* (2123/1, 2123/2), 2103* (2103/1, 2103/2, 2103/3), 2134* (2134/1, 2134/2), 2136/21* (2136/32, 2136/33), 2136/3* (2136/26, 2136/27), 1727/6* (1727/13, 1727/14), 1718* (1718/1, 1718/2), 1725/1* (1725/2, 1725/3), 2121* (2121/1, 2121/2), 2099* (2099/1, 2099/2), 2125* (2125/1, 2125/2), 2135* (2135/1, 2135/2), 2136/2* (2136/22, 2136/23, 2136/24, 2136/25), 2136/16* (2136/28, 2136/29), 1727/11* (1727/17, 1727/18), 1723/1, 2119* (2119/1, 2119/2), 2122* (2122/1, 2122/2), 2124* (2124/1, 2124/2), 2126* (2126/1, 2126/2), 2136/20* (2136/30, 2136/31), 1727/7* (1727/15, 1727/16) obręb Osiek, jednostka Osiek.

o czynnościach przyjęcia przebiegu zmiany granic nieruchomości (Szydłów,Działka nr 627/1-Władysława Kopyto, Teofil Słowik)

Organizacja i przeprowadzenie integracyjnego spotkania wigilijnego dla członkiń Świętokrzyskiego Klubu "Amazonki" Filia w Staszowie oraz zaproszonych gości w okresie od 2 listopada 2015 do 23 grudnia 2015r.

w sprawie zamieszczenia informacji o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych

w dniu 22 kwietnia 2015 roku zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Staszowskiego Nr Ok-39.1/2013 z dnia 14.10.2013 roku, znak: B.6740.39.1.2013.IIDOk o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pn.: Budowa dróg gminnych 54KDD, 61KDD i 62KDD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w Osieku, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1717* (1717/1, 1717/2), 1724/1* (1724/2, 1724/3), 2120* (2120/1, 2120/2), 2123* (2123/1, 2123/2), 2103* (2103/1, 2103/2, 2103/3), 2134* (2134/1, 2134/2), 2136/21* (2136/32, 2136/33), 2136/3* (2136/26, 2136/27), 1727/6* (1727/13, 1727/14), 1718* (1718/1, 1718/2), 1725/1* (1725/2, 1725/3), 2121* (2121/1, 2121/2), 2099* (2099/1, 2099/2), 2125* (2125/1, 2125/2), 2135* (2135/1, 2135/2), 2136/2* (2136/22, 2136/23, 2136/24, 2136/25), 2136/16* (2136/28, 2136/29), 1727/11* (1727/17, 1727/18), 1723/1, 2119* (2119/1, 2119/2), 2122* (2122/1, 2122/2), 2124* (2124/1, 2124/2), 2126* (2126/1, 2126/2), 2136/20* (2136/30, 2136/31), 1727/7* (1727/15, 1727/16) obręb Osiek, jednostka Osiek.