Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Informacja o wszczęciu postępowania

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informuję, że w dniu 25 lipca 2017 r. wszczęto na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.    wykonanie urządzenia wodnego - ziemnego stawu rybnego typu karpiowego powierzchni całkowitej 2578 m2, podzielonego na 3 „baseny” o głębokościach wody: 2m, 2,5 m, 3m; bezodpływowego, zasilanego w wodę z podsiąków, zlokalizowanego na działce nr ewid. 368/2, obręb Rytwiany, gm. Rytwiany;
2.    wykonywanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarnej Staszowskiej dla inwestycji polegającej na wykonaniu stawu rybnego typu karpiowego na dz. nr 368/2 w Rytwianach, gm. Rytwiany.

Informacja o wszczęciu postępowania

        zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informuję, że w dniu 25 lipca 2017 roku zostało wszczęte na wniosek    inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska, tj. instalacji drenażowej na działce nr ewid. 91/3, obręb Rudniki, gm. Połaniec wraz z   wylotem do rowu na dz. nr ewid. 902/2 obręb Rudniki;
2. wykonanie urządzenia wodnego - wylotu usytuowanego w skarpie rowu na działce nr ewid. 902/2, obręb Rudniki, gm. Połaniec;
3. szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód drenażowych do rowu na dz. nr 902/2, obręb Rudniki.

Informacja o wszczęciu postępowania

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 20.07.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn. „ Budowa zbiornika małej retencji wraz z ujęciem brzegowym z rzeki Czarna Staszowska w km 27+250” w zakresie: szczególnego korzystania z wód (poboru i rzutu wód powierzchniowych), wykonanie urządzeń wodnych, zmiany uksztaltowania terenu, składowania materiałów budowlanych i wykonywania innych robot na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska na działkach o nr ewid. 191/5, 667,683 i 191/2 obręb Oględów, gm. Staszów.

Informacja o wszczęciu postępowania

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) informuję, że w dniu 14 lipca 2017 roku zostało wszczęto na wniosek Piekarni Bobowska Rogala Sp. z o.o. Sp. K. ul. Grunwaldzka 59, 38-350 Bobowa, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z bezdotykowej myjni samochodowej projektowanej na działkach o nr ewid. 1520 i 1521, obręb Oleśnica poprzez przyłącze do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Informacja o wszczęciu postępowania

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 25.05.2017 roku  zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni S-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 311 w m. Potok, gmina Szydłów oraz na pobór wód podziemnych z utworów  neogenu  za pomocą ujęcia
(studni S-1).

Informacja o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że  w dniu 15.05.2017 roku  zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Gminy Bogoria w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z planowaną w związku z planowaną „Przebudową zbiornika wodnego w miejscowości Wola Kiełczyńska” realizowaną w ramach zadania „ Budowa zbiorników małej retencji na terenie Gminy Bogoria” w następującym zakresie:

1.    przebudowy istniejącego zbiornika o powierzchni 2348 m2 na ziemny zbiornik wodny o wymiarach 107,3 m x 13,6 m, powierzchni 1248 m2 i pojemności 1253 m3 przy maksymalnej głębokości 2,0 m,
2.    przebudowy rowu  polegającej na przebudowie istniejącego rurociągu zasilającego (przepustu) z rur betonowych DN600 mm L=10,7 m na rurociąg betonowy DN400 mm o długości 23,8 m wraz z wlotem (W1) z rowu, studnią rewizyjną betonową DN1200 (S1) i wylotem (W2) do zbiornika,
3.    budowy na rowie przydrożnym (działka nr ewid. 437) betonowej grodzy z zastawkami piętrzącymi do poziomu 266,90 m n.p.m. umożliwiającymi napełnianie i przepływ wody przez zbiornik wraz z umocnieniem rowu przydrożnego płytami betonowymi na odcinku 7,0 m
4.    przebudowy istniejącego rurociągu odpływowego z rur betonowych DN400mm o długości 4,0 m na rurociąg betonowy DN400mm o długości 31,6 m wraz z wlotem (W3) ze zbiornika, studnią rewizyjną betonową DN1200 (S2) i wylotem (W4) do rowu,
5.    poboru  wody z istniejącego rowu,
6.    odprowadzania wód do istniejącego rowu.

Informacja o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że  w dniu 02.06.2017 roku  zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku p. Anny Radomskiej, zam. Potok 53A, 28-225 Szydłów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu otwartego tj.  wykonanie rowu krytego wzdłuż działki nr 300/1 w miejscowości Potok w ciągu drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik – Potok – Życiny oraz przepustu znajdującego się na tym rowie, który stanowi wjazd na działkę inwestora.

Informacja o wszczęciu postępowania

   Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że  w dniu 12.05.2017 roku  zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie 28-200 Staszów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie ziemnego zbiornika wód powierzchniowych V-50000 m3 w Kopalni Siarki „Osiek” , gm. Osiek,
2)  wykonanie wylotu betonowego w km 5+800 cieku od Pliskowoli,
3)  wprowadzania wód drenażowych do cieku od Pliskowoli w km 5+800 w związku z realizacją inwestycji pn.”Budowa ziemnego zbiornika wód powierzchniowych V-50000 m3 Kopalni Siarki „Osiek” na działkach nr ew. 79, 80/1, 83/1, 83/2, 84, 85, 86, 87, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95 położonych w miejscowości Trzcianka Wieś i na działkach nr ew. 91/2, 271, 428, 429, 430, 431, 432, 437, 438, 439/2, 440, 441, 442, 443, 444, 445,446, 447, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 554, 555, 556, 576, 577, 578, 579/1, 580 i 581 położonych w miejscowości Mikołajów gm. Osiek”

Informacja o wszczęciu postępowania

   zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 24 maja 2017 roku zostało wszczęte z wniosku inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarnej Staszowskiej dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku gospodarczego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Rytwiany realizowanej na działce nr ewid. 309/1, obręb Rytwiany.

Informacja o wszczęciu postępowania

   zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 12 maja 2016 roku zostało wszczęte na wniosek  Państwa Mariusza i Martyny Rogala Wola Wiśniowska 81 d; 28-200 Staszów postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.    Wykonanie stawu  na części działek oznaczonej nr ewid. 457 i 1265 położonej w miejscowości Czajków Północny, gmina Staszów  o parametrach:
- powierzchnia 488 m2 i pojemności 449 m3
- NPP 192,86 m n.p.m.
- rzędna dna 190,66 m n.p.m.
- powierzchnia lustra wody 362,3 m2
- nachylenie skarp 1;2 przy max głębokości  wody w stawie 2,2 m
- kubatura wykopów 744 m3
2.    Wykonanie rurociągu doprowadzającego wodę, wlot na prawym brzegu rzeki Kacanka rura PCV Ø 160 mm, długości 13 m. Rzędna wlotu 192,56 m n. p. m. rzędna wylotu 191,21 m n. p. m.
3.    Wykonanie rurociągu odprowadzającego wodę  ze stawu do rzeki, rura PCV Ø160 mm, długość 13,0 m. Rzędna wlotu 191,51m n. p. m., rzędna wylotu 192,86 m n. p. m.
4.    Pobór wody na uzupełnienie strat na parowanie (przyjęto straty w lipcu) w ilości:
- maksymalny godzinowy pobór wody: Qmax.h  =     0,04848 m3 /h
- średniodobowy pobór wody:                Qśr.d     =     0,5342 m3 /d
- maksymalny roczny pobór wody:         Qmax.r .= 194,983 m3 /r
5.    Pobór zwrotny na wymianę wody w stawie w ilości:
- maksymalny godzinowy pobór wody: Qmax.h  =         2,3 m3 /h
- średniodobowy pobór wody:                Qśr.d     =        54,4 m3 /d
- maksymalny roczny pobór wody:         Qmax.r .= 11 532,8 m3 /r
6. Współrzędne geograficzne urządzeń wodnych:
- środek stawu                                          N : 50°34’41,9”    oraz    E: 21°17’2,5”
- wlot rurociągu na lewym brzegu rzeki       N : 50°34’41’18”   oraz   E: 21°17’2,05”
-  wlot rurociągu na lewym brzegu rzeki      N : 50°34’41’21”   oraz   E: 21°17’3,07”

Informacja o wszczęciu postępowania

   zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie  udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla p. Eżbiety Sitowskiej na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni S-1 na działce o nr ewidencyjny 1362 w miejscowości Szydłów oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody ze studni w ilości:

Qmaxh =  9,1 m3/h, 

Qśrd  =  75,0 m3/d, 

Qmaxr =  7500 m3/rok

dla celów rolniczych na potrzeby nawadniania sadów.