Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Informacja o wszczęciu postępowania

   zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie  udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla p. Eżbiety Sitowskiej na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni S-1 na działce o nr ewidencyjny 1362 w miejscowości Szydłów oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody ze studni w ilości:

Qmaxh =  9,1 m3/h, 

Qśrd  =  75,0 m3/d, 

Qmaxr =  7500 m3/rok

dla celów rolniczych na potrzeby nawadniania sadów.

Informacja o wszczęciu postępowania

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 20 kwietnia 2017 roku zostało wszczęte z wniosku inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarnej Staszowskiej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami zewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą oraz budynku gospodarczego w miejscowości Rytwiany realizowanej na działce nr ewid. 224/10, obręb Rytwiany.

Informacja o wszczęciu postępowania

zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 17 marca 2017 roku zostało wszczęte
z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, w imieniu którego działa pełnomocnik, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.    szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków - wód opadowych i roztopowych z terenu istniejącej DK 79 poprzez odcinek projektowanego odwodnienia liniowego OL1 zakończonego wylotem kanalizacyjnym do ziemi - rowu przydrożnego;
2.    wykonanie urządzeń wodnych:

 •  wylotu kanalizacyjnego Ø 200 mm;
 •  przepustu Ø100 cm;  
 •  przepustu Ø80 cm;
 •  przebudowę rowu strona lewa polegającą na zmianie trasy wraz z:
  -    rozbiórką istniejących przepustów,
  -    zabudową 2 szt. przepustów Ø 50,
  -    wykonaniem dwóch kaskad na rowie h=0,5 m każda,
  -    umocnieniem płytami ażurowymi;
 •   rowu przydrożnego, strona lewa wraz z zabudową przepustu Ø 50 cm;
 •    przebudowę rowu strona lewa polegającą na zmianie trasy wraz z:
  -    rozbiórką istniejących przepustów,
  -    zabudową 16 szt. przepustów Ø 50
  -    zabudową kanału krytego;
 •    przepustu strona lewa
 •    przebudowę rowu strona lewa polegająca na zmianie trasy;
 •     zasypanie istniejącego rowu strona lewa wraz z :
  -    rozbiórką istniejących przepustów,
  -    budowa cieku betonowego;
 •     przebudowę rowu strona lewa polegająca na zmianie trasy wraz z:
  -    rozbiórką istniejących przepustów,
  -    zabudową przepustu Ø 50;
 •     przebudowę rowu strona lewa polegająca na zmianie trasy wraz z:
  -    rozbiórką istniejących przepustów,
  -    zabudową 4 szt. przepustów Ø 50    

w związku z realizacja inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 79 na odcinku Połaniec – Ruszcza w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Zaprojektowanie i budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 79 od km 240,386 do km 242,170 SL i od km 240,386 do km 240,550 SP.”

Informacja o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 13 marca 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie  udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Stadniny Koni Kurozwęki Sp. z o.o. Kurozwęki ul .Kościelna 12: 28-200 Staszów na:
1.    pobór wód podziemnych z istniejącej studni wierconej znajdującej się na działce nr ew. 2/4  Kurozwęki na potrzeby socjalno-bytowe i gospodarcze w ilości:
         a) w okresie wegetacyjnym (kwiecień - październik)
         -   Qmax godzinowe  =    30,0 m3 /h
         -   Qśr. dobowe        =    230,0 m3 /d
         b) poza okresem wegetacyjnym (listopad - marzec);        
          -   Qmax godzinowe  =    10,73m3 /h
          -   Qśr. dobowe         =   110,0 m3 /d
      Przewidywany roczny pobór wody z przedmiotowego ujęcia w Kurozwękach wyniesie
          -   Qmax roczne  =  66 686 m3/ rok

Informacja o wszczęciu postępowania

   Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 13 marca 2017 roku zostało wszczęte z wniosku inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarnej Staszowskiej dla inwestycji polegającej na:

 • rozbudowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego, piętrowego o nowe pomieszczenia mieszkalne wraz z tarasem i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w miejscowości Rytwiany przy ul. Szkolnej, na działkach o numerach ewid. 1367/1, 1368 i 1369, obręb Rytwiany;
 • rozbiórce istniejącego budynku mieszkalnego, drewnianego, zlokalizowanego na działce nr ewid. 1367/1, obręb Rytwiany.

Informacja o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 07 marca 2017 roku zostało wszczęte z wniosku inwestora, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych:
1.1. budowę ziemnego stawu rybnego zlokalizowanego na działkach nr ewid. 238/1  i 241/1, obręb Przeczów, gm. Łubnice wraz z urządzeniami towarzyszącymi służącymi do poboru oraz odprowadzania wody, tj. mnichem regulacyjnym i wylotem do rowu;
1.2. przebudowę rowu z otwartego na kryty w miejscu rozbudowy istniejącego przepustu z rur betonowych wraz z budową zastawki piętrzącej, zlokalizowanych na działce nr ewid. 241/1, obręb Przeczów, gm. Łubnice;
2. szczególne korzystanie z wód w zakresie:
2.1. poboru wody z rowu dla potrzeb projektowanego stawu;
2.2. odprowadzanie wody ze stawu do rowu.

Informacja o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 17 lutego 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Nadleśnictwa Staszów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie:
- uformowania grobli długości 41 mb, szerokości w koronie 3,0 m, nachylenie skarp 1:2, kubaturze 843 m3 ,
- zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni korony grobli i obu skarp siatką stalową celem ochrony przed bobrami,
- wykonania urządzenia piętrzącego - mnicha z rur stalowych, rzędna NPP 185,50 m n.p.m.
- ubezpieczenia dna poniżej wylotu z urządzenia piętrzącego narzutem kamienny  na materacu faszynowym,
- wykonanie przelewu awaryjnego dla przepływów wielkich wód powodziowych o szerokości 1,0 m, nachyleniu skarp 1;5
Przedsięwzięcie realizowane jest w związku z odbudową grobli zbiornika retencyjnego „Rybnica I” w Leśnictwie Smerdyna na cieku „Dopływ w Rybnicy”.

Informacja o wszczęciu postępowania

   zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 23 lutego 2017 roku zostało wszczęte z wniosku inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarnej Staszowskiej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ruda, realizowanej na działce nr ewid. 541/1, obręb Ruda.

Informacja o wszczęciu postępowania

   zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz.469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 17 lutego 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zespołu Pałacowego Sp. z o.o. w  Kurozwękach ul. Zamkowa 3 : 28-200 Staszów na:
1.    szczególne korzystanie z wód w zakresie:
a)    poboru wody z dopływu rzeki Czarna Staszowska  w Kurozwękach dla potrzeb fosy
w ilości:
          Qmax godzinowe   =         18,0 m3 /h
          Qśr. dobowe         =           19,2 m3 /d
          Qmax roczne        =       4512,0 m3/ rok
b)    zrzutu wody z fosy do rzeki Czarna Staszowska w miesiącu listopad w ilości:
          Qmax godzinowe   =         36,0 m3 /h
          Qśr. dobowe         =         720,0 m3 /d
          Qmax roczne        =       1800,0 m3/ rok
2.    Wybudowanie ujęcia wody na lewym brzegu dopływu rzeki Czarna Staszowska
w miejscowości Kurozwęki w formie betonowej konstrukcji o długości krawędzi przelewu 30 cm, rzędnej krawędzi przelewu 198,56 m n.p.m.
3.    wykonanie przejścia rurociągiem pod dnem Czarna Staszowska PCV o średnicy 250 mm na długości 50 m, przewiertem sterowanym.
4.    Wykonanie odcinka kolektora z rur PCW średnicy 250 mm metodą wykopową.
5.    Montaż studzienek z tworzywa sztucznego średnicy 600 mm (S1,S2,S4) i studzienki betonowej S5.
6.    Wykonanie komory przewiertowej w miejscu studzienki S5 dla przewiertu sterowanego pod rzeką Czarną Staszowską.
7.    Wykonanie umocnienia istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej odwadniającej fosę przy pałacu w Kurozwękach do rzeki Czarnej Staszowskiej.
8.    Składowanie materiałów i poruszania się sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania powyższych prac.    
Realizacja punktu 4,5,6,7 i 8  będzie  na terenie działek nr ewidencyjny 1717, 1718/2, 1713/2 oraz części działki 1713/12 na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska w miejscowości Kurozwęki, gmina Staszów.

Informacja o wszczęciu postępowania

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 13 lutego 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu 199; 27-650 Samborzec w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn.: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0781T w miejscowości Ułanowice od km 1+050 do km 1+170 KRO 1210-164” na:
1) wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr ewidencyjny 276 Ułanowice,
2) szczególne korzystanie z wód  w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych   do wód  potoku Dopływ spod Zagorzyc (Pokrzywianka)  w km 3+513 w ilości;
   Qmaxh = 77,9 m3/h
   Qśrd = 28,0 m3/d
   Qmaxrocz = 3363,5  m3/rok
  o następujących wartościach dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń:
           - zawiesina ogólna  - 100 mg/l
           - węglowodory ropopochodne - 15 mg/l

Informacja o wszczęciu postępowania

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że wszczyna się postępowanie administracyjne na wniosek: „UTRANS” Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe Stanisław Brachowicz Mikułowice 359; 28-100 Busko Zdrój w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu działki nr ewidencyjny 6031/4, poprzez własną kanalizację deszczową do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej ϕ 1400 znajdującej się w ulicy Towarowej w Staszowie w ilości;

Qmaxh     =         0,0344 m3/h

Qśrd         =         1,879 m3/d

Qmaxrocz =     685,70 m3/rok

o następujących wartościach dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń

           - węglowodory ropopochodne - 15 mg/l