Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Informacja o wszczęciu postępowania

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 10.10.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni D-2 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 1548 w m. Szydłów, gmina Szydłów oraz na pobór wód podziemnych z utworów neogenu za pomocą ujęcia (studni D-2).

Informacja o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 10.10.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni K-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 601 w m. Kotuszów, gmina Szydłów oraz na pobór wód podziemnych z utworów neogenu za pomocą ujęcia (studni K-1).

Informacja o wszczęciu postępowania

     zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) informuję, że w dniu 20 września 2017 r. wszczęto na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z. o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, w imieniu której działa pełnomocnik postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowanym rurociągiem sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dn 40 mm w rurze osłonowej PE Dn 90 mm metodą przewiertu sterowanego pod dnem kanału rzeki Czarnej Staszowskiej w miejscowości Niedziałki (działka nr 582, obręb Niedziałki).

 

Informacja o wszczęciu postępowania

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 05.09.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni P-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 1809/2 w m. Szydłów, gmina Szydłów oraz na pobór wód podziemnych z utworów  trzeciorzędowych za pomocą ujęcia (studni P-1)

Informacja o wszczęciu postępowania

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) informuję, że w dniu 09 września 2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarnej Staszowskiej dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarcze z wiatą oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rytwiany, realizowanej na działce nr ewid. 241/8, obręb Rytwiany gm. Rytwiany.

Informacja o wszczęciu postępowania

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 16 czerwca 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego budynku kina oraz budowie budynku handlowo- usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.1934/1 i nr 1934/2 obręb Staszów, gm. Staszów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska.

 

Informacja o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 01.09.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych z części Osiedla Południe w Połańcu poprzez istniejącą oczyszczalnię wód deszczowych do rowu melioracyjnego z ujściem  do cieku Śmierdziączka.

 

Informacja o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 25.08.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni S-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 51/1 w m. Brzeziny, gmina Szydłów oraz na pobór wód podziemnych z utworów  neogenu  za pomocą ujęcia (studni S-1).

Informacja o wszczęciu postępowania

   Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 01.08.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych istniejącym wylotem do rzeki Ciekąca w km 4+150 z oczyszczalni ścieków w m. Gacki , gmina Szydłów.

Informacja o wszczęciu postępowania

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 27.07.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni S-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 420 w m. Kotuszów, gmina Szydłów oraz na pobór wód podziemnych z utworów  neogenu  za pomocą ujęcia (studni S-1).

Informacja o wszczęciu postępowania

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 27.07.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni S-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 461 w m. Kotuszów, gmina Szydłów oraz na pobór wód podziemnych z utworów  neogenu  za pomocą ujęcia (studni S-1).