Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działki. (Tursko Małe, Pająk Andrzej, Skałbania Sylwia, Durma Szczepan, Durma Ludwika)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Obwieszczenie

     Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 03 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1161) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek z dnia 06.07.2017r. znak: Z1G/GG/495/3074/2017 Spółki:  Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. Grzybów 28-200 Staszów wydana została decyzja z dnia 23.11.2017r.  znak: OŚ-IV4.6122.11.2017  określająca leśny kierunek rekultywacji dla gruntów położonych w obrębie Pliskowola o powierzchni 23,3248 ha oraz określająca rolny kierunek rekultywacji dla gruntów położonych w obrębach Pliskowola o powierzchni 24,3977 ha i Trzcianka Wieś o powierzchni 0,43 ha, gmina Osiek, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości. (Tursko Małe, Bober Jan, Drzazga Zofia)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Informacja

   Starosta Staszowski zgodnie z art. 8c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 703) informuje, iż w związku z uostatecznieniem się decyzji Starosty Staszowskiego z dnia 11.10.2017r., znak: GN-ll.6821.1.3.2017 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Przeczów gmina Łubnice, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ustala się na dzień 21.11.2018r. ostateczny termin składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy 0 zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Czytaj więcej: Informacja

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem i przyjęciem granic nieruchomości.(Ruszcza, Nieuregulowany stan prawny)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości (Tursko Małe, Kurgan Regina, Kurgan Antoni, Głogowska Aniela, Głogowski Stanisław)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności wyznaczenia punktów granicznych. (Staszów, Justyna Makuch)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki. (Tursko Małe, Katarzyna Suchoń, Walenty Głowienko, Stanisław Głogowski i Aniela Głogowska, Stanisław Golonka, Maria Rubacha, Jan Golonka, Franciszka Kwiatkowska, Andrzej Godzwon, Helena Nowak, działki o stanie prawnym nieustalonym)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

    Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) zgodnie z art. 8a ust. 7 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016, poz. 703) zawiadamiain, iż z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6 ust 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaníu wspólnot, w odniesieniu do nieruchomosci gruntowej położonej w Bogorii, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 119 o pow. 49,7900 ha, 323 o pow. 19,0800 ha i 373 o pow. 1,5500 ha

Czytaj więcej: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie

    Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.     z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1496) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec działającego przez pełnomocnika p. Dariusza Winiarskiego ul. Langiewicza 13/55, 28-200 Staszów z dnia 17 października 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej – Budowa dróg gminnych: nr 366242T od km 0+000 do km 0+208,53 i nr 366244T od km 0+000 do km 0+075,8, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 901/2, 902/2 (902/3, 902/4, 902/5)*,102/1, 102/2 (102/3, 102/4)*, 103/1, 103/2 (103/3, 103/4)* w miejscowości Wymysłów, 261205_5.0007 obręb Rudniki, 261205_5 jednostka Połaniec.

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Obwieszczenie

     Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 03 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1161), Starosta Staszowski zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie określenia leśnego kierunku rekultywacji dla gruntów położonych w obrębie Pliskowola o powierzchni 23,3248 ha oraz określenia rolnego kierunku rekultywacji dla gruntów położonych w obrębach Pliskowola o powierzchni 24,3977 ha i Trzcianka Wieś o powierzchni 0,43 ha, gmina Osiek, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie

Czytaj więcej: Obwieszczenie