Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. (Bogoria)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości. (Połaniec)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. (Łubnice)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. (Kiełczyna)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Decyzja

Na podstawie art. 124 i 124a art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204) oraz art. 49, 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwce 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Ryszard Tondyra o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości orzekam
I. Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Wolicy, gmina Łubnice, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 248, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na w/w nieruchomości projektowanych urządzeń elektroenergetycznych w postaci kablowej linii 15 kV w związku z zamiarem realizacji zadania pn. „Przebudowa istniejącej linii energetycznej napowietrznej SN Grzybów-Sichów od słupa nr 82 do słupa nr 98 z odg. Wilkowa Szkoła i od słupa nr 115 do słupa nr 127z odg. Gieragi w msc. Sydzyna, Wilkowa, Sieragi, Wolica, na działkach nr ew. 533/1, 1111/1, 534/2, 1261, 535/3, 533/2, 1111/3, 534/3, 536, 538/1, 539, 541/2, 542/2, 543/2, 544/2, 545 i 555/1 w msc. Podlesie; na działkach nr ew. 62/2, 63/2, 64, 65, 66, 67, 68/3, 68/2, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 194, 218, 276, 209/3, 212, 214 i 217 w msc. Wilkowa; na działkach nr ew. 237, 238, 241/1, 242, 243, 244/1, 245/1, 246/5, 246/9, 247, 246/3, 246/4, 248, 252, 272/1 i 272/2 w msc. Wolica gm. Łubnice oraz na działce nr ew. 1427 w msc. Zrębin gm. Połaniec” – zgodnie z ostateczną decyzją Wójta Gminy Łubnice z dnia 06.08.2018 r. znak: IN-2.6733.2.2018 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego. Przebieg linii oraz obszar, na którym następuje ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości przedstawiono na załączniku mapowym w skali 1:500 - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. Powierzchnia obszaru ograniczenia na działce nr 248 wynosi 0,0014 ha (obszar zaznaczony na załącznikach mapowych cyframi 1-4, oraz liniami przerywanymi koloru niebieskiego). Szerokość pasa ograniczenia na czas wykonywania robót dla w/w działek wynosi 4 m (po 2 m w obie strony od linii kablowej SN).
II. Zezwolenie polega na umożliwieniu osobom upoważnionym przez Wnioskodawcę, wstępu na teren działek opisanych w pkt. I w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt. I;
III. Zobowiązać Wnioskodawcę do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu robót, o których mowa w pkt. I. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego okaże się niemożliwe albo spowoduje nadmierne trudności lub koszty wydana zostanie odrębna decyzja o ustaleniu odszkodowania.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Na podstawie art. 124 i 124a art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204) oraz art. 49, 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwce 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Ryszard Tondyra o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości orzekam
I. Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w Tursku Małym, gmina Połaniec, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 136 i 141, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na w/w nieruchomościach projektowanych urządzeń elektroenergetycznych w postaci kablowej linii 15 kV w związku z zamiarem realizacji zadania pn. „Przebudowa istn. linii napowietrznej SN Połaniec – Osiek odcinek od słupa nr 1 do słupa nr 17 z odg. Tursko Małe 1 w msc. Tursko Małe” – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec, uchwalonym uchwałą Nr LI/299/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010 r. Przebieg linii oraz obszar, na którym następuje ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości przedstawiono na załącznikach mapowych w skali 1:500 – stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do niniejszej decyzji. Powierzchnia obszaru ograniczenia na działkach nr 136 i 141 wynosi kolejno 0,0076 ha i 0,0039 ha (obszar zaznaczony na załącznikach mapowych cyframi 1-6 dla działki 136 i 1-4 dla działki 141 oraz liniami przerywanymi koloru niebieskiego). Szerokość pasa ograniczenia na czas wykonywania robót dla w/w działek wynosi 4 m (po 2 m w obie strony od linii kablowej SN).
II. Zezwolenie polega na umożliwieniu osobom upoważnionym przez Wnioskodawcę, wstępu na teren działek opisanych w pkt. I w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt. I;
III. Zobowiązać Wnioskodawcę do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu robót, o których mowa w pkt. I. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego okaże się niemożliwe albo spowoduje nadmierne trudności lub koszty wydana zostanie odrębna decyzja o ustaleniu odszkodowania.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Na podstawie art. 124 i 124a art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204) oraz art. 49, 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwce 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Ryszard Tondyra o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości orzekam
I. Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Połańcu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 94, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na w/w nieruchomości projektowanych urządzeń elektroenergetycznych w postaci kablowej linii 15 kV w związku z zamiarem realizacji zadania pn. „Przebudowa istn. linii napowietrznej SN Połaniec – Rytwiany odcinek od słupa nr 103/1900 do słupa nr 27 w msc. Połaniec, Rudniki” – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca, uchwalonym Uchwałą Nr XXXII/231/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 czerwca 2005 r. Przebieg linii oraz obszar, na którym następuje ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości przedstawiono na załączniku mapowym w skali 1:500 – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. Powierzchnia obszaru ograniczenia na działce nr 94 wynosi 0,0049 ha (obszar zaznaczony na załącznikach mapowych cyframi 1-4 oraz liniami przerywanymi koloru niebieskiego). Szerokość pasa ograniczenia na czas wykonywania robót dla w/w działek wynosi 4 m (po 2 m w obie strony od linii kablowej SN).
II. Zezwolenie polega na umożliwieniu osobom upoważnionym przez Wnioskodawcę, wstępu na teren działek opisanych w pkt. I w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt. I;
III. Zobowiązać Wnioskodawcę do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu robót, o których mowa w pkt. I. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego okaże się niemożliwe albo spowoduje nadmierne trudności lub koszty wydana zostanie odrębna decyzja o ustaleniu odszkodowania.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Na podstawie art. 124 i 124a art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204) oraz art. 49, 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwce 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Ryszard Tondyra o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości orzekam
I. Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Połańcu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 103, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na w/w nieruchomości projektowanych urządzeń elektroenergetycznych w postaci kablowej linii 15 kV w związku z zamiarem realizacji zadania pn. „Przebudowa istn. linii napowietrznej SN Połaniec – Rytwiany odcinek od słupa nr 103/1900 do słupa nr 27 w msc. Połaniec, Rudniki” – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca, uchwalonym Uchwałą Nr XXXII/231/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 czerwca 2005 r. Przebieg linii oraz obszar, na którym następuje ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości przedstawiono na załączniku mapowym w skali 1:500 – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. Powierzchnia obszaru ograniczenia na działce nr 103 wynosi 0,0026 ha (obszar zaznaczony na załączniku mapowym cyframi 1-4 oraz liniami przerywanymi koloru niebieskiego). Szerokość pasa ograniczenia na czas wykonywania robót dla w/w działki wynosi 4 m (po 2 m w obie strony od linii kablowej SN).
II. Zezwolenie polega na umożliwieniu osobom upoważnionym przez Wnioskodawcę, wstępu na teren działek opisanych w pkt. I w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt. I;
III. Zobowiązać Wnioskodawcę do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu robót, o których mowa w pkt. I. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego okaże się niemożliwe albo spowoduje nadmierne trudności lub koszty wydana zostanie odrębna decyzja o ustaleniu odszkodowania.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Na podstawie art. 124 i 124a art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204) oraz art. 49, 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwce 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Ryszard Tondyra o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości orzekam
I. Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Połańcu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 121, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na w/w nieruchomości projektowanych urządzeń elektroenergetycznych w postaci kablowej linii 15 kV w związku z zamiarem realizacji zadania pn. „Przebudowa istn. linii napowietrznej SN Połaniec – Rytwiany odcinek od słupa nr 103/1900 do słupa nr 27 w msc. Połaniec, Rudniki” – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca, uchwalonym Uchwałą Nr XXXII/231/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 czerwca 2005 r. Przebieg linii oraz obszar, na którym następuje ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości przedstawiono na załączniku mapowym w skali 1:500 – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. Powierzchnia obszaru ograniczenia na działce nr 121 wynosi 0,0024 ha (obszar zaznaczony na załączniku mapowym cyframi 1-4 oraz liniami przerywanymi koloru niebieskiego). Szerokość pasa ograniczenia na czas wykonywania robót dla w/w działki wynosi 4 m (po 2 m w obie strony od linii kablowej SN).
II. Zezwolenie polega na umożliwieniu osobom upoważnionym przez Wnioskodawcę, wstępu na teren działki opisanej w pkt. I w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt. I;
III. Zobowiązać Wnioskodawcę do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu robót, o których mowa w pkt. I. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego okaże się niemożliwe albo spowoduje nadmierne trudności lub koszty wydana zostanie odrębna decyzja o ustaleniu odszkodowania.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Na podstawie art. 124 i 124a art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204) oraz art. 49, 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwce 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Ryszard Tondyra o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości orzekam
I. Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Połańcu, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 127, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na w/w nieruchomości projektowanych urządzeń elektroenergetycznych w postaci kablowej linii 15 kV w związku z zamiarem realizacji zadania pn. „Przebudowa istniejącej linii energetycznej napowietrznej SN Połaniec – Rytwiany odcinek od słupa nr 103/1900 do słupa  nr 27 w msc. Połaniec, Rudniki” – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca (część I obejmująca północną część miasta Połańca do rzeki Czarnej), uchwalonym Uchwałą Nr XXXII/231/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 czerwca 2005 r. Przebieg linii oraz obszar, na którym następuje ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości przedstawiono na załączniku mapowym w skali 1:500 – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. Powierzchnia obszaru ograniczenia na działce nr 127 wynosi 0,0018 ha (obszar zaznaczony na załącznikach mapowych cyframi 1-4 oraz liniami przerywanymi koloru niebieskiego). Szerokość pasa ograniczenia na czas wykonywania robót dla w/w działek wynosi 4 m (po 2 m w obie strony od linii kablowej SN).
II. Zezwolenie polega na umożliwieniu osobom upoważnionym przez Wnioskodawcę, wstępu na teren działek opisanych w pkt. I w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt. I;
III. Zobowiązać Wnioskodawcę do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu robót, o których mowa w pkt. I. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego okaże się niemożliwe albo spowoduje nadmierne trudności lub koszty wydana zostanie odrębna decyzja o ustaleniu odszkodowania.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Na podstawie art. 124 i 124a art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204) oraz art. 49, 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwce 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Ryszard Tondyra o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości orzekam
I. Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Połańcu, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 871, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na w/w nieruchomości projektowanych urządzeń elektroenergetycznych w postaci kablowej linii 15 kV w związku z zamiarem realizacji zadania pn. „Przebudowa istniejącej linii energetycznej napowietrznej SN Połaniec – Rytwiany odcinek od słupa nr 103/1900 do słupa  nr 27 w msc. Połaniec, Rudniki” – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca (część I obejmująca północną część miasta Połańca do rzeki Czarnej), uchwalonym Uchwałą Nr XXXII/231/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 czerwca 2005 r. Przebieg linii oraz obszar, na którym następuje ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości przedstawiono na załączniku mapowym w skali 1:500 – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. Powierzchnia obszaru ograniczenia na działce nr 871 wynosi 0,0020 ha (obszar zaznaczony na załącznikach mapowych cyframi 1-4 oraz liniami przerywanymi koloru niebieskiego). Szerokość pasa ograniczenia na czas wykonywania robót dla w/w działek wynosi 4 m (po 2 m w obie strony od linii kablowej SN).
II. Zezwolenie polega na umożliwieniu osobom upoważnionym przez Wnioskodawcę, wstępu na teren działek opisanych w pkt. I w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt. I;
III. Zobowiązać Wnioskodawcę do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu robót, o których mowa w pkt. I. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego okaże się niemożliwe albo spowoduje nadmierne trudności lub koszty wydana zostanie odrębna decyzja o ustaleniu odszkodowania.

Czytaj więcej: Decyzja

Więcej artykułów…

  1. Decyzja
  2. Decyzja
  3. Decyzja
  4. Decyzja