Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej. (Bogoria)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Obwieszczenie

     Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 124 i 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Ryszard Tondyra, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Wilkowej, gm. Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 67 o pow. 1,27 ha, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na przeprowadzenie urządzeń elektroenergetycznych służących przesyłaniu energii elektrycznej jako inwestycji celu publicznego.

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Ogłoszenie Starosty Staszowskiego

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.), informuję o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji dla:
1.    PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, polegającej na wykonaniu prac budowlano-montażowych związanych z budową linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV na działkach położonych w obrębie Grzybów, gm. Staszów oznaczonych nr ew. 838, 851/5 i 997.
2.    PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,  w celu wykonania czynności związanych z:
•    rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia na działkach położonych w obrębie Osówka, gm. Szydłów oznaczonych nr ew. 90 i 92 i 149, w tym po jednym stanowisku słupowym niskiego napięcia na dz. 90 i 92,
•    budową sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego i średniego napięcia, na działkach położonych w obrębie Osówka, gm. Szydłów oznaczonych nr ew. 90, 92 i 149, w tym jednego stanowiska słupowego średniego i niskiego napięcia na dz. nr 90,
•    remontem sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia (w tym jednego stanowiska słupowego niskiego napięcia) na dz. położonej w obrębie Osówka, gm. Szydłów oznaczonej nr ew. 58/1.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, pokój A21, osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zostaną wszczęte postępowania w w/w sprawach.

Czytaj więcej: Ogłoszenie Starosty Staszowskiego

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek. (Niemścice)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki w związku z wykonywaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 2-GACKI położonego w gminie Szydłów, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie.

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Starosta Staszowski zawiadamia, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 7 pokój nr A219 (mała sala), w terminie od 16 grudnia 2019 r. do 10 stycznia  2020 r., zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo - kartograficzny ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Gacki, położonego w jednostce ewidencyjnej Szydłów — obszar wiejski.

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Decyzja

     Na podstawie art. 104, art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 124a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) orzekam umorzyć w całości postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej obrębie Tursko Wielkie, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 6/1 i 7.

Czytaj więcej: Decyzja

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości. (Łubnice)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu w Staszowie ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na:


prowadzeniu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy – typu B dla osób upośledzonych umysłowo tj.24 osób, w tym: 11 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i spectrum autyzmu w okresie od stycznia 2020 do grudnia 2024r.

Czytaj więcej: Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki w związku z wykonywaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 2-GACKI położonego w gminie Szydłów, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie.

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek. (Kłoda)

Czytaj więcej: Zawiadomienie