Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Informacja

     Starosta Staszowski zgodnie z art. 8c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 703) informuje, iż w związku z uostatecznieniem się decyzji Starosty Staszowskiego z dnia 30.11.2017r., znak: GN-II.6821.1.5.2017 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Bogoria, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ustala się na dzień 24.01.2019r. ostateczny termin składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Czytaj więcej: Informacja

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic i wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości. (Pliskowola, Małgorzata Dyl, Mirosław Glica, Stanisław Glica, Urszula Szkolak)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu pomiaru związanego z podziałem nieruchomości. (Pieczonogi)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku na terenie województwa świętokrzyskiego

Czytaj więcej: Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości. (Rudniki, Roman Strzałkowski, Stanisława Strzałkowska, Anna Kasperska, Małgorzata Dworska, Józef Łodkowski)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek i wyznaczenia punktów granicznych (Stefanówek, Tadeusz Pabian, Stanisław Pabian, Michał Ignacy Pabian, Jan Pabian)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Obwieszczenie

    Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku  o szczególnych  zasadach  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017r. poz.1257), Starosta   Staszowski zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec działającego przez pełnomocnika p. Dariusza Winiarskiego wydana została decyzja Nr P–72.1/2017 z dnia 19.12.2017 roku, znak: B-II4.6740.72.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych: nr 366242T od km 0+000 do km 0+208,53 i nr 366244T od km 0+000 do km 0+075,8, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 901/2, 902/2 (902/3, 902/4, 902/5)*,102/1, 102/2 (102/3, 102/4)*, 103/1, 103/2 (103/3, 103/4)* w miejscowości Wymysłów, 261205_5.0007 obręb Rudniki, 261205_5 jednostka Połaniec.

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działki. (Tursko Małe, Pająk Andrzej, Skałbania Sylwia, Durma Szczepan, Durma Ludwika)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Obwieszczenie

     Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 03 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1161) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek z dnia 06.07.2017r. znak: Z1G/GG/495/3074/2017 Spółki:  Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. Grzybów 28-200 Staszów wydana została decyzja z dnia 23.11.2017r.  znak: OŚ-IV4.6122.11.2017  określająca leśny kierunek rekultywacji dla gruntów położonych w obrębie Pliskowola o powierzchni 23,3248 ha oraz określająca rolny kierunek rekultywacji dla gruntów położonych w obrębach Pliskowola o powierzchni 24,3977 ha i Trzcianka Wieś o powierzchni 0,43 ha, gmina Osiek, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości. (Tursko Małe, Bober Jan, Drzazga Zofia)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Informacja

   Starosta Staszowski zgodnie z art. 8c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 703) informuje, iż w związku z uostatecznieniem się decyzji Starosty Staszowskiego z dnia 11.10.2017r., znak: GN-ll.6821.1.3.2017 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Przeczów gmina Łubnice, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ustala się na dzień 21.11.2018r. ostateczny termin składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy 0 zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Czytaj więcej: Informacja