Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek, wyznaczeniu punktów granicznych, przyjęcia granic nieruchomości i ustalenia granicy gruntów zajetych pod drogę powiatową. (Zbiorcze zawiadomienie według tabelarycznego wykazu)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek, wyznaczeniu punktów granicznych, przyjęcia granic nieruchomości i ustalenia granicy gruntów zajetych pod drogę powiatową. (Połaniec, Legawiec Roman, Legawiec Krystyna, Meszek Józef, Mazur Czesław, Mazur Helena, Mazur Czesław, Żak Kazimiera, Ćwikła Alicja, Dorodzińska Antonina, Golińczak Maria, Pietrzyk Teresa, Ptasińska Krystyna, Drogi Wojewódzkie, Witaszek Eugeniusz, Gromniak Władysława, Grzybowski Tadeusz, Grzybowska Helena, Głodo Henryk, Głodo Stanisława, Widanka Janina, Gromniak Władysława, Mazur Helena, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Bator Stanisław, Bator Władysława, Taras Halina, Taras Bronisław, Kąsek Julian, Kąsek Natalia, Wojewódzki Zarząd Inwestycji, Widanka Janina, Sołwicki Tadeusz)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

      Zawiadamia się, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie przy ul. Piłsudskiego 7 pokój nr 11 (parter), w terminie od 18 kwietnia do 10 maja 2018 r., zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo - kartograficzny ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Tursko Małe położonego w jednostce ewidencyjnej Połaniec - obszar wiejski.

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Obwieszczenie

    Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.     z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1496 z późn. zm.) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek z dnia 20 marca 2018r. Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec działającego przez pełnomocnika p. Artura Kręcisz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Budowa drogi gminnej nr 366020T Połaniec – Rudniki, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 842*(842/1, 842/2), 844* (844/1, 844/2), 845* (845/1, 845/2), 846* (846/1, 846/2), 847 (847/1, 847/2), 848* (848/1, 848/2), 849* (849/1, 849/2), 850* (850/1, 850/2), 851* (851/1, 851/2), 852/1* (852/3, 852/4), 852/2* (852/5, 852/6), 925* (925/1, 925/2) w miejscowości Rudniki, 261205_5.0007 obręb Rudniki, 261205_5 jednostka Połaniec oraz 163* (163/1, 163/2), 1* (1/1, 1/2) w miejscowości Połaniec, 261205_4.0001 obręb Połaniec, 261205_4 jednostka Połaniec.

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Oferta realizacji zadania publicznego

20180321 Ogloszenie Starosty oferta realizacji zadania publicznego

 

Czytaj więcej: Oferta realizacji zadania publicznego

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu i przyjęcia linii granicznej działek. (Bukowa, Marzena Antonik)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności przyjęcia przebiegu granic i wyznaczenia punktów granicznych (Strzelce, Zych Janina, Sapa Mirosława, Kałczuga Jerzy, Kałczyga Dariusz).

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Informacja o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 ligca 2017 roku - Prawo wodne (tj. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuję, że w dniu 26 lutego 2018 r. wszczęto na wniosek inwestora, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska nowego obiektu budowlanego w związku z realizacją inwestycji pn. „rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z instalacjami wewnętrznymi wod.-kon, c.o. i elektryczną” zlokalizowaną na działre oznaczonej nr ewid. 295 obręb 13 Winnica, gm. Połaniec. Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicy dz. nr ewid. 295 obręb Winnica, gm. Połaniec.

Czytaj więcej: Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja

Informacja Starosty Staszowskiego z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Łęg gm. Połaniec.

Czytaj więcej: Informacja

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek i wyznaczenia punktów granicznych (Rybitwy, Janina Idzik, Podmiot nieoznaczony)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Informacja

     Starosta Staszowski zgodnie z art. 8c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 703) informuje, iż w związku z uostatecznieniem się decyzji Starosty Staszowskiego z dnia 30.11.2017r., znak: GN-II.6821.1.5.2017 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Bogoria, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ustala się na dzień 24.01.2019r. ostateczny termin składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Czytaj więcej: Informacja