Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek i wyznaczeniu punktów granicznych. (Ossala, Bronisława Jachimowska, Józef Jachimowski).

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu pomiaru i ustalenia lini granicznej działek. (Kurozwęki, Feliks Sanecki)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii.Afrykański pomór świń

Afrykański pomór świń - podstawowe fakty i informacje

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń

Informacja dla myśliwych i leśników dotycząca afrykańskiego pomoru świń

Informacja dla podróżnych

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek. (Wiśniowa Poduchowna, Aleksander Wójcik)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek. (Stefanówek, Józef Sadłocha)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek. (Rybitwy, Zofia Madej, Piotr Perczyński).

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Decyzja

     Na podstawie art. 124 i 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4, art. 112 ust. 1 oraz art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz art. 49, 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Ryszarda Zamorskiego działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Starosta staszowski orzeka

I. Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w części dotyczącej ¼ udziału Czesława Lalewicz oraz ¼ udziału Kazimierza Lalewicz,  położonej w Oleśnicy, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1523 o pow. 0,1600 ha, stanowiącej, wg. zapisu w rejestrze ewidencji gruntów i budynków współwłasność Czesława Lalewicz w ¼ części, Kazimierza Lalewicz w ¼ części, Tadeusza Lalewicz w ¼ części oraz Haliny Wawrzoń w ¼ części poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o. zezwolenia na przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w technologii rur polietylenowych istniejącego gazociągu – z rur PE100 SDR11 dn63. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ustanawia się w południowej i wschodniej części nieruchomości na długości 36,50 m wraz ze strefą kontrolowaną o szerokości 1,0 m (obszar 0,5 m wyznaczony po obu stronach gazociągu), pasem montażowym o szerokości 3,0 m  oraz pasem technicznym dojazdu do gazociągu o szerokości 2,5 m, na głębokości ok. 0,80-1m.

II. Zezwolenie polega na umożliwieniu osobom upoważnionym przez Wnioskodawcę, wstępu na teren działki opisanej w pkt I w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt I
 
III. Zobowiązać Wnioskodawcę do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu robót, o których mowa w pkt I. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego okaże się niemożliwe albo spowoduje nadmierne trudności lub koszty wydana zostanie odrębna decyzja o ustaleniu odszkodowania

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

     Na podstawie art. 124 i 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4, art. 112 ust. 1 oraz art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz art. 49, 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Ryszarda Zamorskiego działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Starosta staszowski orzeka

I. Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Oleśnicy, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1570 o pow. 0,1900 ha, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o. zezwolenia na przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w technologii rur polietylenowych istniejącego gazociągu – z rur PE100 SDR11 dn90. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ustanawia się w północnej części nieruchomości na długości 23 m wraz ze strefą kontrolowaną o szerokości 1,0 m (obszar 0,5 m wyznaczony po obu stronach gazociągu), pasem montażowym o szerokości 3,0 m  oraz pasem technicznym dojazdu do gazociągu o szerokości 2,5 m, na głębokości ok. 0,80-1m.

II. Zezwolenie polega na umożliwieniu osobom upoważnionym przez Wnioskodawcę, wstępu na teren działki opisanej w pkt I w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt I
 
III. Zobowiązać Wnioskodawcę do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu robót, o których mowa w pkt I. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego okaże się niemożliwe albo spowoduje nadmierne trudności lub koszty wydana zostanie odrębna decyzja o ustaleniu odszkodowania

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

    Na podstawie art. 124 i 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4, art. 112 ust. 1 oraz art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz art. 49, 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Ryszarda Zamorskiego działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Starosta staszowski orzeka

I. Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Oleśnicy, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1522 o pow. 0,1100 ha, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o. zezwolenia na przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w technologii rur polietylenowych istniejącego gazociągu – z rur PE100 SDR11 dn63. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ustanawia się w południowej części nieruchomości na długości 15 m wraz ze strefą kontrolowaną o szerokości 1,0 m (obszar 0,5 m wyznaczony po obu stronach gazociągu), pasem montażowym o szerokości 3,0 m  oraz pasem technicznym dojazdu do gazociągu o szerokości 2,5 m, na głębokości ok. 0,80-1m.

II. Zezwolenie polega na umożliwieniu osobom upoważnionym przez Wnioskodawcę, wstępu na teren działki opisanej w pkt I w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt I
 
III. Zobowiązać Wnioskodawcę do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu robót, o których mowa w pkt I. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego okaże się niemożliwe albo spowoduje nadmierne trudności lub koszty wydana zostanie odrębna decyzja o ustaleniu odszkodowania

Czytaj więcej: Decyzja

Ogłoszenie

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2017 roku oraz statystycznej liczbie uczniów dla Powiatu Staszowskiego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Zawiadomienie

że w dniu 29 marca 2017 roku zostało wszczęte na wniosek p. Kamila Chmielewskiego ul. Ogrodowa 7; 28-225 Szydłów postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni P-1 oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody podziemnej z utworów neogenu za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej P-1 zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjny 1096 w miejscowości Szydłów, gmina Szydłów w ilości;
Qmaxh =  9,9 m3/h, 
Qśrd  = 121,25 m3/d, 
Qmaxr =  12 125 m3/rok
dla celów rolniczych na potrzeby nawadniania sadów.

Czytaj więcej: Zawiadomienie