w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Staszowskiego za 2022 rok

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2022 rok

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2022 rok

w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Połańcu

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia lokalu mieszkalnego usytuowanego w Połańcu przy ul. Kołłątaja 23 zawartej na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Połańcu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

w sprawie planu finansowego środków Funduszu Pomocy gromadzonych na rachunku wydzielonym dochodów