z 5 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego wewnętrznej komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2024 rok

z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

z dnia 2 kwietnia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2024 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 2 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Rytwianach, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1415/1 o pow. 21,3700 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa

z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości Skarbu państwa, położonej w Niekurza, gm. Osiek

z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu państwa, położonej w obrębie Korytnica, gm. Szydłów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 827, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00010518/4.

z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2023 rok.

z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót budowlanych w zakresie: „Wykonania odwodnienia piwnic w budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego w Staszowie przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie”.

z dnia  22 marca 2024  roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Połańcu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 5431/2 o pow. 0,0311 ha, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KI1A/00047483/6, powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu  oraz  przyjęcia regulaminu przetargu.