z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości Skarbu państwa, położonej w Niekurza, gm. Osiek

z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu państwa, położonej w obrębie Korytnica, gm. Szydłów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 827, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00010518/4.

z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2023 rok.

z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót budowlanych w zakresie: „Wykonania odwodnienia piwnic w budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego w Staszowie przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie”.

z dnia  22 marca 2024  roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Połańcu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 5431/2 o pow. 0,0311 ha, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KI1A/00047483/6, powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu  oraz  przyjęcia regulaminu przetargu.

z dnia  22 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Staszowie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 3384/6 o pow. 0,0847 ha, 3384/8 o pow. 0,0070 ha objętych prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgami wieczystymi KI1A/00041231/3, KI1A/00046923/6 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu  oraz  przyjęcia regulaminu przetargu.

z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie likwidacji pojazdu, który na podstawie prawomocnego postanowienia sądu stał się własnością Powiatu Staszowskiego.

z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego

z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie określenia zasad użyczenia radnym Rady Powiatu w Staszowie tabletów do użytku służbowego.

z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/24 z dnia 10 stycznia 2024r. dotyczącego ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Staszowie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 3384/6 o pow. 0,0847 ha, 3384/8 o pow. 0,0070 ha objętych prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgami wieczystymi KI1A/00041231/3, KI1A/00046923/6 i powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.