z dnia 18 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

z dnia 18 września 2015 r. w sprawie potwierdzenia warunków najmu pomieszczeń mieszczących się w budynku usytuowanym w Staszowie przy ul. 11 Listopada 1

z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/15 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zasad rozpatrywania i rozliczania w 2015 roku, wniosków dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów nauki w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w Staszowie przy ul. 11 Listopada, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 5856/12

z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku, zmienionej Uchwałą Nr 4/13 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 7 stycznia 2013 roku oraz zmienioną Uchwałą Nr 21/15 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za pierwsze półrocze 2015 roku

z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Staszowskiego, położonego w Staszowie przy ul. 11 listopada 84

z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie instrukcji postępowania w przypadkach wskazujących na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie