z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024

z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok

z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania środka trwałego jednostce organizacyjnej powiatu staszowskiego – Zarządowi Dróg Powiatowych w Staszowie

z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania kostki brukowej chodnikowej pochodzącej z rozbiórki chodnika z pasa drogi powiatowej nr 0105T Oleśnica – Połaniec w miejscowości Zrębin

z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert i wyłonienia organizacji pozarządowej, której zostanie powierzona realizacja zadania dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie imprezy integracyjnej pn. Spotkanie Wigilijne członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie”

z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie trzech drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5883/4