Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2016r. poz. 353) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje się, że w dniu 28 czerwca 2016r.  wpłynął wniosek Grupy Eko Park Sp. z o.o., 02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 99/7 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji p.n.: Farma fotowoltaiczna o mocy do 1000 kW,  na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 36/2 i 87/2 w miejscowości Sydzyna, obręb ewidencyjny 261206_2.0012, jednostka ewidencyjna 261206_2 Rytwiany.