Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2016 roku, poz.353 z późn.zm,.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 05.08.2016r. wpłynął wniosek Grupy Eko Park Sp. z o.o.  Al. Jerozolimskie 99/7, 02-001 Warszawa w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1000kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 640/2 i 641/2 w obrębie ewidencyjnym Pieczonogi.