Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2016r. poz. 353) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje się, że w dniu 30 sierpnia 2016 roku  wpłynął wniosek EKOPLON Spółka z ograniczoną dpowiedzialnością Sp.k., Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów w sprawie zmiany decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.91.2015.IIASz z dnia 20 stycznia 2016 roku pozwolenia na budowę fermy brojlerów obejmującą: 9 budynków inwentarskich, magazyn słomy, budynek socjalny, budynek kotłowni, 18 silosów na paszę, zbiorniki na ścieki sanitarne i technologiczne, zbiornik przeciwpożarowy oraz niezbędne urządzenia budowlane i infrastrukturę techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 137/5 obrębu Potok w miejscowości Potok.

    Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2016 roku, poz.353 z późn.zm,.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 05.08.2016r. wpłynął wniosek Grupy Eko Park Sp. z o.o.  Al. Jerozolimskie 99/7, 02-001 Warszawa w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1000kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 640/2 i 641/2 w obrębie ewidencyjnym Pieczonogi.

    Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2016r. poz. 353) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje się, że w dniu 28 czerwca 2016r.  wpłynął wniosek Grupy Eko Park Sp. z o.o., 02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 99/7 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji p.n.: Farma fotowoltaiczna o mocy do 1000 kW,  na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 36/2 i 87/2 w miejscowości Sydzyna, obręb ewidencyjny 261206_2.0012, jednostka ewidencyjna 261206_2 Rytwiany.

   Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2016 roku, poz.353) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 09.06.2016r. wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zmiany decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.85.2015.IIBB z dnia 30.12.2015r.– zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T04 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym wraz z placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym, budową linii kablowych SN wraz ze światłowodem na działkach oznaczonych w  ewidencji gruntów  nr 469, 5, 4, 3, 2, 457, 6, 28 w obrębie Ceber gm. Bogoria, na działkach nr 154, 113, 112, 83, 43/1, 19, 12 w obrębie Gorzków, gm. Bogoria realizowanej w ramach zadania  pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria” w części dot. projektu budowlanego zgodnie z przedłożonym aneksem.

   Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2016 roku, poz.353) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 14.06.2016r. wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zmiany decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.10.2015.IIBB z dnia 07.04.2015r., zmienionej decyzją znak: B.6740.74.2015.IIBB z dnia 20.11.2015r. – zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T06 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym wraz z placem montażowo - składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 185, 186, 187, 188, 189, 207, 208, 209, 118, 266, 480, 268, 478, 113, 114/2, 115/2, 273, 473, 275/1, 275/2, 117/1, 304/3, 156/2, 148/2, 146/4, 145/6, 145/4, 144/2, 143/2, 142/2, 141/2, 140/2, 139/2, 134/6, 134/4, 133/5, 132/2, 131/2, 130/2, 129/2, 81 w Przyborowicach realizowanej w ramach zadania pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria” w części dot. projektu budowlanego zgodnie z przedłożonym aneksem.

    Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2016 roku, poz.353) Starostwo Powiatowe  w Staszowie informuje, że w dniu 14.06.2016r. wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp.  z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zmiany decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.3.2015.IIBB z dnia 04.03.2015r., zmienionej decyzją znak: B.6740.72.2015.IIBB z dnia  13.11.2015r. – zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T05 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym wraz  z placem montażowo - składowym, ciągiem komunikacyjnym, budowę linii kablowych SN wraz ze światłowodem oraz stacja GPO na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 145, 146, 166, 141/2, 144, 469, 163, 467, 162, 161, 160, 482, 159, 158, 388/2, 177, 156, 157, 170, 481, 155, 154 w obrębie ewidencyjnym Gorzków, na działkach nr 2377, 2427, 2477/27, 4139/16, 5448/10, 5448/13, 5448/19, 5816/1, 6202, 5824, 5763/2, 1516, 1948/2, 5766/5, 5664/1, 5627, 288, 5551, 324, 320/4, 5552, 416/2, 417/1, 5877/1, 2360/1, 2359, 2358 w obrębie ewidencyjnym Staszów, na działce nr 116 w obrębie ewidencyjnym Dobra, na działkach nr 552, 526 w obrębie ewidencyjnym Podmaleniec, na działce nr 379 w obrębie ewidencyjnym Sztombergi, na działkach nr 119/1, 247, 62, 42, 33, 239/1 w obrębie ewidencyjnym Mostki, na działkach nr 200, 198 w obrębie ewidencyjnym Kolonia Bogoria, na działce nr 543 w obrębie ewidencyjnym Zimnowoda, na działkach 185, 41, 42 w obrębie ewidencyjnym Bogoria, na działkach nr 431, 426, 29/2 w obrębie ewidencyjnym Wola Kiełczyńska na działkach nr 439, 414, 34/2, 33, 27, 26, 22 w obrębie ewidencyjnym Kiełczyna, na działkach nr 304/1, 331/1, 331/2, 81, 304/3, 304/2, 329/4, 4, 2, 1 w obrębie ewidencyjnym Przyborowice realizowanej w ramach zadania pn:„ Park wiatrowy w gminie Bogoria” w części dot. projektu budowlanego zgodnie z przedłożonym aneksem.

   Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2016 roku, poz.353) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 14.06.2016r. wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zmiany decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.24.2015.IIBB z dnia 05.05.2015r., zmienionej decyzją znak: B.6740.81.2015.IIBB z dnia  01.12.2015r. – zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T13 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym wraz z placem montażowo - składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 218, 198, 196, 193, 188, 187, 195/2, 139, 106, 105, 107, 109, 111, 113, 114, 116, 118, 120, 117, 119, 142, 141, 140, 138/2, 138/1 i 137 w obrębie ewidencyjnym Pęcławice Górne realizowanej w ramach zadania pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria” w części dot. projektu budowlanego zgodnie z przedłożonym aneksem.

    Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2016 roku, poz.353) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 14.06.2016r. wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zmiany decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.9.2015.IIBB z dnia 07.04.2015r. zmienionej decyzją znak: B.6740.75.2015.IIBB z dnia 23.11.2015r.– zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T11 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym wraz z placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych   w ewidencji gruntów   nr 41, 271/4, 107, 271/6, 271/7, 271/8, 271/9, 271/10, 676/2, 700, 656/2, 466, 458 w Bogorii, na działkach nr 378, 69 w Moszynach, na działkach nr 393, 394, 308, 307, 304, 303, 300, 225, 453, 452, 451, 435, 436, 437, 438, 431, 425, 418, 224 w Wysoki Duże, na działce nr 242  w Wysoki Średnie, na działce nr 409 w Kolonii Wysoki Małe, na działkach nr 84, 73, 72 w Wysoki Małe, na działce nr 95 w Wolicy, na działkach nr 219/2, 51, 79, 218, 58, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 w Pęcławicach Górnych  realizowanej  w ramach zadania pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria” w części dot. projektu budowlanego zgodnie z przedłożonym aneksem.

    Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2016 roku, poz.353) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 09.06.2016r. wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp.  z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zmiany decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.14.2016.IIBB z dnia 12.04.2016r.– zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T12 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym, placem montażowo - składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych   w ewidencji gruntów nr 248, 782, 791, 378, 379, 380, 398, 399, 835, 400, 401, 403, 780, 404, 407, 408, 409, 410, 411, 420, 412, 779 w obrębie ewidencyjnym Witowice oraz na działkach nr 94, 95, 96 w obrębie ewidencyjnym Pęcławice Górne realizowanej  w ramach zadania  pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria” w części dot. projektu budowlanego zgodnie z przedłożonym aneksem.