Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2016 roku, poz.353) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 14.06.2016r. wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zmiany decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.24.2015.IIBB z dnia 05.05.2015r., zmienionej decyzją znak: B.6740.81.2015.IIBB z dnia  01.12.2015r. – zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T13 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym wraz z placem montażowo - składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 218, 198, 196, 193, 188, 187, 195/2, 139, 106, 105, 107, 109, 111, 113, 114, 116, 118, 120, 117, 119, 142, 141, 140, 138/2, 138/1 i 137 w obrębie ewidencyjnym Pęcławice Górne realizowanej w ramach zadania pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria” w części dot. projektu budowlanego zgodnie z przedłożonym aneksem.