Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2016 roku, poz.353) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 14.06.2016r. wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zmiany decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.9.2015.IIBB z dnia 07.04.2015r. zmienionej decyzją znak: B.6740.75.2015.IIBB z dnia 23.11.2015r.– zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T11 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym wraz z placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych   w ewidencji gruntów   nr 41, 271/4, 107, 271/6, 271/7, 271/8, 271/9, 271/10, 676/2, 700, 656/2, 466, 458 w Bogorii, na działkach nr 378, 69 w Moszynach, na działkach nr 393, 394, 308, 307, 304, 303, 300, 225, 453, 452, 451, 435, 436, 437, 438, 431, 425, 418, 224 w Wysoki Duże, na działce nr 242  w Wysoki Średnie, na działce nr 409 w Kolonii Wysoki Małe, na działkach nr 84, 73, 72 w Wysoki Małe, na działce nr 95 w Wolicy, na działkach nr 219/2, 51, 79, 218, 58, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 w Pęcławicach Górnych  realizowanej  w ramach zadania pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria” w części dot. projektu budowlanego zgodnie z przedłożonym aneksem.