z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Staszowskiego za 2020 rok

z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2020 rok

z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2020 rok

z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania Zarządowi Powiatu Staszowskiego sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych

z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zgodności projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osiek na lata 2020-2026” ze „Strategią Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2025”

z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wydzierżawienia przez Powiat Staszowski gruntów położonych w obrębie Podborek gmina Rytwiany

z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ”Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22”.

z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zasad rozpatrywania i rozliczania w 2021 roku, wniosków dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów nauki w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.