z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie analizy poniesionych w 2014 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski oraz ustalenia kwoty różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 Karty Nauczyciela

z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania kosztów nauki, wypłacanego Wnioskodawcom na drugie półrocze 2014r. (semestr jesienno-zimowy), w ramach Modułu II programu „Aktywny Samorząd”- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania członków zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych

z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego, położonej w Oleśnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 917/3 o powierzchni 0,8451 ha, powołania komisji przetargowej oraz przyjęcia regulaminu przeprowadzenia przetargu

z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok

z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok

z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie imprezy integracyjnej pn. Spotkanie Wigilijne członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie”

z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego

z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Staszowskiego położoną w Jurkowicach gm. Bogoria, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 83/1 o pow. 0,0407 ha