z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w 2012 roku

.

z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 1 drzewa gatunku jesion
amerykański, z terenu nieruchomości położonej w Połańcu, oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem 5886, której właścicielem jest Powiat Staszowski, w związku ze złożonym  pismem
przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów

.

z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

.

z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą:
„Organizacja spotkania wigilijno-integracyjnego dla członków Polskiego Związku Niewidomych
Okręg Świętokrzyski Koła w Staszowie oraz zaproszonych gości ”

.

z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Centrum Kształcenia
Praktycznego w Staszowie do realizacji Projektu pn. „Extra kompetencje w nowoczesnej
szkole zawodowej”

.

z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 77/11 Zarządu Powiatu w Staszowie
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

.

z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

.

z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu wniosku o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie sieci ulic w ramach
projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych na Osiedlu Południe w Połańcu”

.

z dnia 21 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia upoważnienia
dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie do realizacji projektu pt.
„Aktywni niepełnosprawni”

.

z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2012 - 2022

.