INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU W SPRAWIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYŁONIENIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, KTÓREJ ZOSTANIE POWIERZONA REALIZACJA ZADANIA DOT. PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

ZARZĄD POWIATU W STASZOWIE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU STASZOWSKIEGO W 2017 ROKU