PWRMR 2021

  

    Ogłoszenie dla projektodawców „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”

 

            W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022r., Starosta Staszowski podaje poniżej   

obszary programu, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON w roku bieżącym, tj.