Zakres działań Wydziału finansowego


1. Do zakresu działania Wydziału Finansowego należą zadania związane zapewnieniem kompleksowej obsługi finansowo – księgowej budżetu oraz prowadzeniem gospodarki finansowej Powiatu.
2. W szczególności do kompetencji wydziału należy:
1) prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
2) opracowywanie zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków do projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie, przyjęcia go i dokonywania w nim zmian,
3) czuwanie nad prawidłowością realizacji budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz jego wykonania,
4) realizacja dochodów i wydatków na podstawie budżetu Powiatu, prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetowych,
5) prowadzenie ewidencji rozliczeń, windykacji należności budżetu ,
6) opracowywanie i sporządzanie sprawozdawczości finansowej, przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz ocena realizacji wykorzystania środków finansowych,
7) kontrola wykonania planów finansowych, przyjmowanie sprawozdawczości jednostek organizacyjnych Powiatu,
8) opracowywanie oraz sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, pozabudżetowej i statystycznej,
9) obsługa finansowo – księgowa funduszy celowych:
a) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
b) sum depozytowych,
10) prowadzenie obsługi księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
11) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, przeprowadzania inwentaryzacji, ochrony wartości pieniężnych, obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
12) przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,
13) współpraca w zakresie wykorzystania środków finansowych z funduszy UE i innych źródeł krajowych i zagranicznych,
14) współdziałanie z bankami, urzędami skarbowymi, izbą skarbową i organizacjami skarbowymi.

.